شدت بیماریزایی دو گونه Fusarium عامل پوسیدگی طوقه برنج در استان گیلان

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

گونه کمپلکسGibberella fujikuroi  عامل بیماری پوسیدگی طوقه برنج از بیماری‌های مهم بذر‌زاد گیاه برنج در استان گیلان می‌باشد. سه گونه F. proliferatum، F. verticillioides و F. fujikuroi بعنوان عوامل این بیماری از روی برنج در نقاط مختلف جهان جدا شده‌اند. این سه گونه معرف سه جمعیت آمیزشی (A، C و D) هستند که محققین آنها را بعنوان عوامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان معرفی کرده‌اند(Hosein nejad et al. 2008) . علائم ایجاد شده در روی نشاء‌ها در خزانه و نیز بوته‌ها در زمین اصلی از شدت و ضعف برخوردار می‌باشد. به منظور بررسی شدت بیماریزایی در گونه‌های مختلف بیمارگر طی فصل زراعی 92-1391 تعداد 42 جدایه از نمونه‌های مشکوک به آلودگی از مزارع برنج در نقاط مختلف استان گیلان جمع‌آوری و جداسازی شد. شناسایی مورفولوژیکی گونه‌ها بر اساس کلید‌های معتبر (Leslie & Summerell 2006) و شرح گونه‌های گرلاخ و نیرنبرگ (Gerlach & Nirenberg 1982) صورت گرفت که منجر به تشخیص دو گونه قارچی F. fujikuroi و F. verticillioides به ترتیب با ترکیب جمعیتی 4/88 درصد و 6/11 درصد از مجموع نمونه‌ها گردید. سوسپانسیون کنیدیوم‌ها به غلظت 106 کنیدیوم در هر میلی‌لیتر از جدایه‌هایی از دو گونه به نشای برنج رقم سپیدرود  مایه‌زنی شد و ارزیابی علائم بر اساس درصد پنجه‌های مرده نشان داد که گونه F. verticillioides دارای شدت بیماریزایی بیشتری نسبت به گونه F. fujikuroi است. تجزیه خوشه‌ای جدایه‌ها از نظر بیماریزایی، چهار گروه متفاوت را مشخص کرد. تمام جدایه‌های گونه F. verticillioides در گروه با شدت بیماریزایی بالا قرار گرفتند

عنوان مقاله [English]

Pathogenicity two Fusarium species, casual agent of rice Bakanae disease and Foot rot in Guilan province

نویسندگان [English]

  • S. Efati Lakeh 1
  • F. Padasht-Dehkaei 2
  • H. Saremi 2
چکیده [English]

 

 
Gibberella fujikuroi the cause of rice Bakanae disease and foot rot is one of the important seed-borne diseases in Guilan province. Three Fusarium species including Fusarium proliferatum, Fusarium verticillioides and Fusarium fujikuroi have been reported as the casual agents of rice Bakanae disease from all over the world. These three species belonged to three mating population A, C and D that have previously been reported from Guilan province (Hosein nejad et al. 2008). These Fusarium species makes symptoms on seedlings in nurseries and plants on the field. The study of pathogenicity of different isolates were done by collecting 42 isolates of infected samples from rice infected fields in Guilan province due to 2012-2013. Morphological identification of species carried out based on valid identification literatures (Leslie & Summerell 2006, Gerlach & Nirenberg 1982) and two species viz F. verticillioides and F. fujikuroi were identified. Frequency of F. verticillioides and F. fujikuroi was 88.4 and 11.6 respectively. The plant stems were inoculated by spore suspension of pathogens with 106 conidia/ml on the Sepidroud cultivar seedlings and percentage of death tillers was evaluated. The results showed that F. verticillioides isolates were more virulent than F. fujikuroi and cluster analysis of isolates from pathogenicity viewpoint, characterized four different groups. All isolates of F. verticillioides were in the group with high pathogenicity.