اثر بازدارندگی عصاره جاشیر (Prangos ferulacea) و مرزه (Satureja hortensis) بر نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

نماتودهای ریشه‏گرهی Meloidogyne spp. از جمله مهم‌ترین نماتود‌های انگل گیاهی بوده که باعث کاهش عملکرد محصولات کشاورزی می‏گردند. آلودگی گیاه به این نماتود موجب ایجاد گال در ریشه و کاهش رشد و در نتیجه کم شدن عملکرد می‌شود. در تحقیق حاضر، تاثیر دو گونه گیاهی شامل گیاه جاشیر Prangos ferulacea و گیاه مرزه  Satureja hortensis علیه نماتود ریشه‌گرهی M. javanica در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. برای شرایط آزمایشگاهی، مطالعه به صورت ترکیب تیماری با دو جزء، 1- برگ گیاهان جاشیر و مرزه 2- هفت غلظت عصاره آبی شامل: 5/0، 1، 2، 3، 5، 7 و 9 درصد (وزن به حجم) انجام گرفت که هر دو گیاه مورد بررسی در غلظت 1% موجب مرگ و میر 50 درصدی و در غلظت 9% موجب مرگ و میر 100 درصدی لارو سن دوم نماتود شدند. در بررسی‌های گلخانه‌ای، پنج اختلاط پودر برگ در خاک گلدان شامل: 1/0%، 15/0%، 25/0%، 35/0% و 45/0% وزنی، در قالب طرح کاملاً تصادفی و در چهار تکرار به کار رفت که شاخص‌های رشدی گوجه‌فرنگی در تیمارهای بیش از 15/0% پودر برگ نسبت به تیمارهای شاهد افزایش معنی‌دار آماری داشتند. شاخص‌های نماتودی در تیمارهای بیش از 1/0% پودر برگ به طور معنی‌داری نسبت به شاهد کاهش یافت که در تیمارهای مایه‌زنی شده با 45/0% پودر برگ بیشترین میزان کاهش مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inhibitory effects of Prangos ferulacea and Satureja hortensis on root-knot nematode, Meloidogyne javanica*

نویسندگان [English]

  • S. Mozafaryan1 1
  • M. Abdollahi 2
  • H. Charehgani 1
چکیده [English]

Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are the most important plant pathogenic nematodes that reduce yield of economic plants worldwide. Infection by the root-knot nematodes cause gall formation on roots, prevent the normal growth and finally severe reduction in tomato production. In this experiment, effect of two plant species including Prangos ferulacea and Satureja hortensis against M. javanica, were investigated under greenhouse and laboratory conditions. The experiment was laid out in a randomized complete design with four replicates. Under laboratory conditions, combination treatment were used with 1: leaves of Prangos ferulacea and Satureja hortensis and 2: seven concentrations of leaves extract including 0.5, 1, 2, 3, 5, 7 and 9% w/v. Results showed that at 9% w/v, the highest percentage of mortality of second stage larvae (100%) was caused by both extract under. Under greenhouse conditions, five doses of leaf powder including 0.1%, 0.15%, 0.25%, 0.35% and 0.45% were applied. In greenhouse experiment, 0.45% of leaves powder of both plants showed more efficiency than the other doses.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable agriculture
  • Medicinal plant
  • antimicrobial agent
  • biological control