بررسی تنوع ژنتیکی در میان جدایه‌های مختلف گونه‌های فوزاریوم، عوامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با استفاده از روشهای مولکولی و آزمونهای بیماریزایی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

طی سال‌های 89-1388 از مزارع گندم 8 استان کشور شامل تهران، اصفهان، اردبیل، گلستان، مازندران، مرکزی، قزوین و زنجان در مرحله پر شدن دانه بازدید و از بوته‌های آلوده به پوسیدگی طوقه و ریشه نمونه برداری شد. شناسایی گونه‌های فوزاریوم با بهره‌گیری از هر دو روش مورفولوژیکی و مولکولی با استفاده از نشانگر اختصاصی (SCAR) گونه‌ها صورت گرفت و مجموعا 12 گونه فوزاریوم شناسایی گردیدکه عبارت بودند از:F. culmorum، F. pseudograminearum، F. proliferatum،F. equiseti ، F. nygamai،F. solani، F. pseudonygamai، F. sambucinum، F. acuminatum، F. lateritium،F. oxysporumوF. verticillioides. گونه F. culmorum با بیش از 80 جدایه (با 32% فراوانی) به عنوان گونه غالب شناسایی شد و گونه F. pseudograminearum دومین میزان فراوانی (18%) را به خود اختصاص داد. بررسی تنوع ژنتیکی تعداد 64 جدایه گونه غالب (F. culmorum) با استفاده از 8 جفت مارکرهای ریزماهواره (SSR Simple Sequence Repeat=) نشان داد که تنوع ژنتیکی زیادی (81/0) در کل جمعیت جدایه‌ها وجود داشت که 11% آن بین جمعیتهای مختلف و 89% در داخل جمعیتها توزیع شده بود. تعداد آلل در مکانهای مختلف ریزماهواره بین 7 تا 22 بود. همچنین تفاوت معنی داری بین جدایه‌ها از نظر قدرت تهاجمی وجود داشت. جدایه‌هایی که بیشترین قدرت تهاجمی را داشته و از مناطق جغرافیایی مختلف بودند را می‌توان در شناسایی منابع مقاومت گندم به پوسیدگی طوقه و ریشه با عامل F. culmorum استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of Fusarium species, causal agents of wheat root and crown rots using molecular markers and pathogenicity tests

نویسندگان [English]

  • M. Razavi 1
  • E. Sari 2
  • R. Zare 2
چکیده [English]

During 2009-10, wheat fields in eight provinces of Iran including Tehran, Esfahan, Ardabil, Golestan, Mazandaran, Markazi, Qazvin and Zanjan were surveyed and samples were collected from plants showing crown rot disease symptoms. Fusarium species were identified based on morphological features and molecular markers (SCAR). Twelve Fusarium species including F. culmorum, F. pseudograminearum, F. equiseti, F. nygamai, F. proliferatum, F. oxysporum, F. solani, F. pseudonygamai, F. sambucinum, F. acuminatum, F. lateritium and F. verticillioides were identified. F. culmorum was the dominant species and had the highest (32%) frequency, followed by F. pseudograminearum (18%). Genetic diversity of 64 representative isolates of F. culmorum was studied using eight Simple Sequence Repeat (SSR) markers. There was a high level (0.81) of genetic diversity within the total population, where 89% of the variability was distributed within populations and 11% among populations. Number of alleles was between 7 to 22. In addition, there was significant difference among isolates in their aggressiveness. Isolates with a high level of aggressiveness from different geographical areas can be used for screening resistance to F. culmorum.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium species
  • crown rot
  • Wheat
  • molecular variability