خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی چند جدایه ایرانی ویروس توته‌ای رگبرگ مرکبات (CVEV)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 2. استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

ویروس توته­ی رگبرگ مرکبات (Citrus vein enation virus, CVEV) گونه احتمالی جنس Enamovirus، با علائم رگبرگ توته­ای و گال چوبی در تنه، اخیرا از مرکبات ایران گزارش شده است. در تحقیق حاضر خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی تعدادی از جدایه های ویروس مطالعه شد. پس از انتقال پیوندی 29 جدایه مختلف ویروس به سه گونه میزبان شامل نارنج (Citrus aurantium)، لیموی ولکامریانا ((C. volkameriana و لیموی پوست ناصاف (راف لمون، (C. jambhiri، نتایج نشان داد که زمان بروز، نوع و شدت علائم بیماری وابسته به جدایه و میزبان (پایه پیوند شده) بوده و بر این اساس جدایه های ویروس در سه گروه قرار گرفتند. این ویروس با شته سیاه باقلا (Aphis fabae) و با کارایی بالاتری نسبت به شته سبز پنبه (Aphis gossypii) انتقال یافت. این اولین گزارش از انتقال پذیری CVEV توسط شته سیاه باقلا است. نتایج RT-qPCR نشان داد که بافت های پوست ساقه یک ساله و دمبرگ دانهال نارنج آلوده به ترتیب دارای بیشترین و کمترین غلظت CVEV هستند. پایش ماهیانه ویروس در یک سال با آزمون RT-PCR نشان داد که ویروس فقط در دو بازه زمانی اواخر فروردین تا اوایل تیر ماه و اواسط شهریور تا اوایل مهرماه قابل ردیابی است، با وجود این به کار­گیری روش RT-qPCR باعث افزایش شصت درصدی حساسیت ردیابی ویروس در آذرماه شد. نتیجه تبارزایی جدایه­های مختلف ویروس بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه همپوشان چارچوب های خوانش 1 و 2 (ORF1 و ORF2)، آنها را به سه گروه تفکیک کرد که تاحدی با گروه های علائم شناسی همبستگی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological and molecular characteristics of some Citrus vein enation virus (CVEV) isolates from Iran

نویسندگان [English]

  • S. Nouri 1
  • A. Dizadji 2
  • H. Rahimian 3
چکیده [English]

Citrus vein enation virus (CVEV), a tentative species of the genus Enamovirus, family Luteoviridae, which causes vein enation and trunk woody gall symptoms on citrus, has been recently reported from Iran. In the present research, biological and molecular properties of CVEV different isolates were studied. Following graft transmission of 29 CVEV isolates on sour orange (Citrus aurantium), volkamer lemon (C. volkameriana) and rough lemon (C. jambhiri), the results indicated that the incidence, type and severity of symptoms depend on the CVEV isolate and host (rootstock), accordingly virus isolates were classified into three groups. CVEV was transmitted by Aphis fabae with a significantly higher efficiency than that by Aphis gossypii. Thisis the first report of CVEV transmissibility by A. fabae in the world. Based on RT-qPCR results, the maximal and minimal concentrations of CVEV were determined in young bark and petioles tissues of infected sour orange seedlings, respectively. Monthly monitoring of the virus throughout the year by RT-PCR showed that CVEV was only detectable during two periods of late April to early July along with mid-September to early October, however, sensitivity of virus detection raised up to 60 percent in early December by using RT-qPCR. In the phylogenetic analysis of CVEV isolates based on nucleotide sequence of overlapped regions of ORF1 and ORF2, isolates were grouped into three clades which showed some correlation with symptomology groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diseases symptoms
  • Enamovirus
  • ORF2
  • Transmissibility
  • Transmission efficiency
Ai-jun H., Zhen S., Meng-ji C., Hong-ming C. Zhong-an L. and Chang-yong Z. 2015. The complete genome sequence of Citrus vein enation virus from China. Journal of Integrative Agriculture 14(3): 598-601.
Alavi S. V. and Rezvani A. 2007. Seasonal fluctuations of citrus aphids in the East of Mazandaran and Citrus tristeza virus transmissibility by the major species. Journal of Applied Entomology and Phytopathology 75: 39-50 (In Persian with English summary) Catara A. and  Davino M. 1984. Citrus diseases not found in Italy, caused by viruses and virus-like pathogens. Informatore Fitopatologico 34(11): 9-21.
Chen G. Q., Yan S. X.and Roistacher C. N. 1992. First report of citrus vein enation disease in China. Plant Disease 76: 1077.
Fraser L. R. 1959. Woody gall, a suspected virus disease of rough lemon and other citrus varieties. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales 84: 332-336.
Hermoso de Mendoza A., Pina J. A., Ballester-Olmos J. F. and Navarro L. 1993. Persistent transmission of citrus vein enation virus by Aphis gossypii and Myzus persicae. Pages 361-362 In: P. Moreno J. V. da Graça and L. W. Timme (Eds). 12th IOCV, Riverside, CA.
Kumar S., Stecher G. and Tamura K. 2016. MEGA7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 7.0 for bigger datasets. Molecular Biology and Evolution 33:1870-1874.
Laird E. F. and Weathers L. G. 1961. Aphis gossypii, a vector of citrus vein-enation virus. Plant Disease Reporter 45:877.
Mafra V., Kubo K. S., Alves-Ferreira M., Ribeiro-Alves M., Stuart R. M., Boava L., Rodrigues C. M. and Machado M. A. 2012. Reference genes for accurate transcript normalization in citrus genotypes under different experimental conditions. PLoS One 7:e31263.
Maharaj S. B. and da Graça J. V. 1989. Transmission of citrus vein enation virus by Toxoptera citricidus. Phytophylactica 21:81-82.
McClean A. P. D. 1954. Citrus vein-enation virus. South African Journal of Science 50:147-151.
Nakazono-Nagaoka E., Fujikawa T. and Iwanami T. 2017. Nucleotide sequences of Japanese isolates of Citrus vein enation virus. Archives of Virology 162: 879-883.
Nouri S., Dizadji A. and Rahimian H. 2015. First report of Citrus Vein Enation Virus (CVEV) from Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 51: 107-110 (In Persian with English summary)
Vives M. C., Velázquez K., Pina J. A., Moreno P., Guerri J. and Navarro. L. 2013. Identification of a new Enamovirus associated with Citrus vein enation disease by deep sequencing of small RNAs. Phytopathology 103(10):1077-86.
Wallace J. M. and Drake R. J. 1953. A virus-induced vein enation in citrus. Citrus Leaves 33:22-24.
Wallace J. M. and Drake R. J. 1959. Citrus vein enation. Pages 163-165. In: J. M. Wallace (Ed). Citrus Virus Diseases. University of California Division of Agricultural Science, Berkley, CA.
Wallace J. M. and Drake R. J. 1960. Woody galls on citrus associated with vein-enation virus infection. Plant Disease Reporter 44:580-584.
Wallace J. M. and Drake R. J. 1961. Induction of woody galls by wounding of citrus infected with vein enation virus. Plant Disease Reporter 45:682-686.