باکتری Brenneria nigrifluens، تهدیدی برای گردوی استان البرز

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و مدیر گروه گیاهپزشکی دانشگاه رفسنجان

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

 

 
بیماری شانکر سطحی پوست گردوی ایرانی (Juglans regia L.) با عامل Brenneria nigrifluens یکی از بیماری‌های مهم و خسارت‌زا روی تنه و شاخه‌های اصلی درختان گردو می‌باشد. تشخیص به‌موقع عامل بیماری، نقش مهمی در جلوگیری از خسارت‌های جبران‌نا‌پذیر آن دارد. در تابستان سال 1392، تعدادی جدایه باکتری از درختان گردو در استان البرز جداسازی گردید. این درختان علایم آشکاری از شانکر پوستی را نشان می دادند. براساس مطالعات فنوتیپی و ژنوتیپی عامل بیماری باکتری B. nigrifluens تشخیص داده شد. این نخستین گزارش رسمی از وجود این بیماری در استان البرز ایران است. وجود این بیماری در استان البرز می تواند خطری نهفته برای گردوکاری‌های گسترده این استان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brenneria nigrifluens, a latent threat for walnut trees in Alborz province of Iran

نویسندگان [English]

  • P. Khodaygan 1
  • H. Habibi 2
چکیده [English]

In the summer of 2013, some bacterial isolates were obtained from walnut tissues with the symptoms of shallow bark canker in the Alborz province of Iran. Based on the phenotype and genotype features, the causal agent was identified as Brenneria nigrifluens. It was the first report of B. nigrifluens causing shallow-bark canker in walnuts in the Alborz province of Iran. The existence of this disease in the Alborz province can pose a latent threat to many walnut orchards in that province.

Amirsardari V., Darvishniya M. and Mirzaei H. 2015. Isolation and molecular identification of bacterial bark canker in walnut and evaluation of bacteria pathogenicity on the seedling and immature walnuts fruits in lorestan province. Journal of Microbial World 8:120-129
Atlas R. M. 2005. Handbook of Media for Environmental Microbiology. Taylor & Francis, London. 561 p
Ausubel F. M., Brent R., Kingston R. E., Morr D. D., Seideman J. G., Smith J. A. and Struhl K. 1992. Current Protocols in Molecular Biology. Green publishing Associates & Wiley Interscience, New York. 4755 p
Brown J. K. M. 1996. The choice of molecular marker methods for population genetic studies of plant pathogens. New Phytologist 133:183-195
 Cabello J. A., Valdés R. A., Chávez C. E., Beache M. B., Ortiz J. C. D. and Fuentes Y. M. O. 2016. Review of diagnosis techniques for Brenneria spp. in walnut (Juglans regia). Revista Mexicana de Fitopatología 34:158-172
Falahi Charkhabi N., Shams-bakhsh M. and Rahimian H. 2010. Genetic diversity among Brenneria nigrifluensstrains in Iran. European Journal of Plant Pathology 128:303–310
Jamalzade A., Shams-bakhsh M. and Rahimian H. 2009. Occurrence and distribution of shallow bark canker of walnut trees in northern provinces of Iran. Journal of Plant Production 16:195–204
Loreti S., De Simone D. and Gallelli A. 2008. Detection and identification of Brenneria nigrifluens, the causal agent of the shallow bark canker of walnut by, PCR amplification. Journal of Phytopathology 156:464–469
McDonald B. A. and Linde C. 2002. The population genetics of plant pathogens and breeding strategies for durable resistance. Euphytica 124:163–180
Saitou N. and Nei M. 1987. The neighbor-joining method: a new method for reconstructing phylogenetic trees. Molecular Biology and Evolution 4:406–425
Schaad N., Jones J. and Chun W. 2001. Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria. APS Press, USA. 201 p
Tamura K., Dudley J., Nei M. and Kumar S. 2007. MEGA 4: Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) software version 4.0. Molecular Biology and Evolution 248:1596–1599

Waleron M., Waleron K., Podhajska A. J. and Lojkowska E. 2002. Genotyping of bacteria belonging to the former Erwinia genus by PCR-RFLP analysis of a recA gene fragment. Microbiology 148:583-598

Wilson E. E., Starr M. P. and Berger J. A. 1957. Bark canker, a bacterial disease of the Persian walnut tree. Phytopathology 47:669–673
Yousefikopaei F., Taghavi S. M. and Banihashemi Z. 2005. Occurrence of shallow bark canker of walnut (Juglans regia) in southern provinces of Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences 10:1507-1512