گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با سرخشکیدگی و شانکر درختان زیتون در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

گونه‌های خانواده Botryosphaeriaceae دارای انتشار جهانی هستند و برخی از گونه‌های آن به عنوان بیمارگرهای مهم درختان شناخته می‌شوند. به منظور شناسایی گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با بیماری‌های شاخه و تنه درختان زیتون، یک بررسی روی این درختان در دو استان کرمان و مازندران انجام شد. نمونه‌برداری در سال 1395 و از شاخه و تنه درختان با نشانه‌های سرخشکیدگی و شانکر انجام گردید. عمل جداسازی از بافت‌های تغییر رنگ یافته بافت چوب و روی محیط کشت عصاره سیب زمینی-دکستروز-آگار (PDA) انجام شد. در این مطالعه 56 جدایه Botryosphaeriaceae از درختان بیمار جداسازی گردید. شناسایی جدایه‌ها بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناختی و تکثیر و تعیین ترادف بخشی از ژن فاکتور بسط دهنده ترجمه (tef-1α) با دو آغازگر EF1-728F و EF1-986R صورت گرفت. بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناختی و مولکولی، پنج گونه Botryosphaeria dothidea (11 جدایه)، Diplodia seriata (هشت جدایه)، Dothiorella sarmentorum (هشت جدایه)،Lasiodiplodia theobromae (هفت جدایه) و Neoscytalidium hyalinum (22 جدایه) شناسایی شدند. آزمون بیماری‌زایی جدایه‌های انتخابی تحت شرایط گلخانه‌ای و روی شاخه‌های بریده شده زیتون انجام گردید. جدایه‌های D. seriata بر اساس طول لکه‌های ایجاد شده در بافت چوب، بیشترین بیماری‌زایی را نشان دادند. این مطالعه اولین گزارش از D. seriata و L. theobromae از درختان زیتون در ایران می‌باشد. علاوه بر این مطالعه انجام شده اولین گزارش از Do. sarmentorum همراه با شانکر و سرخشکیدگی درختان زیتون می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Botryosphaeriaceae species associated with the die-back and canker of olive trees in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Mohammadi 1
  • Mahboobeh Sohrabi 2
  • Zia Banihashemi 3
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar Univesity of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Department of Plant Protection College of Agriculture Shiraz University
چکیده [English]

Species of the Botryosphaeriaceae have a worldwide distribution and some species of have been recognized as important pathogens on various trees worldwide. In order to identify the Botryosphaeriaceae species associated with olive trunk diseases, a survey was conducted on trees in Kerman and Mazandaran provinces. In 2016, wood samples were collected from trunk and branches of trees showing dieback and canker symptoms. Fungal isolations were performed from discolored wood tissues on potato dextrose agar (PDA). In this study 56 fungal isolates resembling Botryosphaeriaceae species in colony and culture were obtained from affected trees. All isolates were identified using morphological characteristics and partial sequences of the translation elongation factor 1-α gene (tef-1α) with the primer pairs EF1-728F and EF1-986R. Based on morphological and molecular analysis five species of Botryosphaeriaceae namely, Botryosphaeria dothidea (11 isolates), Diplodia seriata (8 isolates), Dothirella sarmentorum (8 isolates), Lasiodiplodia theobromae (7 isolates) and Neoscytalidium hyalinum (22 isolates) were identified. A pathogenicity trial was performed on detached shoots of olive under greenhouse conditions. Diplodia seriata isolates were the most virulent species based on the length of wood necrosis. This study is the first report of D. seriata and L. theobromae from olive trees in Iran. In addition, this study is the first report of Do. sarmentorum associated with yellowing, canker and dieback symptoms of olive trees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trunk diseases
  • decline
  • Botryosphaeriales
  • tef-1α
Abdollahzadeh J., Mohammadi Goltapeh E., Javadi A., Shams-Bakhsh M., Zare R. and Phillips A. J. L. 2009. Barriopsis iraniana and Phaeobotryon cupressi: two new species of the Botryosphaeriaceae from trees in Iran. Persoonia 23:1-8.
Abdollahzadeh J., Javadi A., Mohammadi Goltapeh E., Zare R. and Phillips A. J. L. 2010. Phylogeny and morphology of four new species of Lasiodiplodia from Iran. Persoonia 25:1-10.
Abdollahzadeh J., Zare R. and Phillips A. J. L. 2013. Phylogeny and taxonomy of Botryosphaeria and Neofusicoccum species in Iran, with description of Botryosphaeria scharifii sp. nov. Mycologia 105:210-220.
Abdollahzadeh J., Javadi A., Mohammadi Goltapeh E., Zare R. and Phillips A. J. L. 2014. A phylogenetic study of Dothiorella and Spencermartinsia species associated with woody plants in Iran, New Zealand,Portugal and Spain. Persoonia 32:1-12.
Adesemoye A. O. and Eskalen A. 2011. First report of Spencermartinsia viticola, Neofusicoccum australe, and N. parvum causing branch canker of citrus in California. Plant Disease 95:770.
Adesemoye A. O., Mayorquin J. S., Wang D. H., Twizeyimana M., Lynch S. C. and et al. 2014. Identification of species of Botryosphaeriaceae causing bot gummosis in citrus in California. Plant Disease 98:55-61.
Arabnezhad M. and Mohammadi H. 2012. Study of esca and petri disease of grapevine in kerman province. Iranian Journal of Plant Pathology 48:277-283.
Auger J., Esterio M., Ricke G. and Pérez I. 2004. Black dead arm and basal canker of Vitis vinifera cv. Red Globe caused by Botryosphaeria obtusa in Chile. Plant Disease 88:1286.
Carbone I. and Kohn L. M. 1999. A method for designing primer sets for speciation studies in filamentous ascomycetes. Mycologia 91:553-556.
Carlucci A., Raimondo M. L., Cibelli F., Phillips A. J. L. and Lops F. 2013. Pleurostomophora richardsiae, Neofusicoccum parvum and Phaeoacremonium aleophilum associated with a decline of olives in southern Italy. Phytopathologia Mediterranea 52:517-527.
Chattaoui M., Rhouma A., Krid S., Ali Triki M., Moral J., Msallem M. and Trapero A. 2011. First report of fruit rot of olives caused by Botryosphaeria dothidea in Tunisia. Plant Disease 95:770.
Chen S. F., Morgan D. P. and Michailides T. J. 2014a. Botryosphaeriaceae and Diaporthaceae associated with panicle and shoot blight pistachio in California, USA. Fungal Diversity 67:157-179.
Chen S. F., Morgan D. P., Hasey J. K., Anderson K. and Michailides T. J. 2014b. Phylogeny, morphology, distribution, and pathogenicity of Botryosphaeriaceae and Diaporthaceae from English walnut in California. Plant Disease 98:636-652.
Dissanayake A. J., Camporesi E., Hyde K. D., Phillips A. J. L., Fu C. Y.,Yan J. Y. and Li X. 2016. Dothiorella species associated with woody hosts in Italy. Mycosphere 7:51–63.
Doyle J. J. and Doyle J. L. 1990. Isolation of plant DNA from fresh tissue. Focus, v.12, p.13-15.
FAOSTAT 2017. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/faostat/es/#dat.
Hashemi H. and Mohammadi H. 2016. Identifcation and characterization of fungi associated with internal wood lesions and decline disease of willow and poplar trees in Iran. Forest Pathology 46:341-352.
Hosseini-Mazinani M. and Torkzaban B. 2013. Iranian olive catalogue "Morphological and molecular characterization of Iranian olive germplasm". National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB). Tehran. 210 p.
Inderbitzin P., Bostock R. M., Trouillas F. P. and Michailides T. J. 2010. A six locus phylogeny reveals high species diversity in Botryosphaeriaceae from California almond. Mycologia 102:1350-1368.
Kaliterna K., Ivic I., Bencic D. and Mesic A. 2012. First report of Diplodia seriata as causal agent of olive dieback in Croatia. Plant Disease 96:290.
Kazemzadeh Chakusary M., Mohammadi H., Khodaparast A. 2019. Diversity and pathogenicity of Botryosphaeriaceae species on forest trees in the north of Iran. European Journal of Forest Research 138:685–704.
Kumar S., Stecher G., Li M., Knyaz Ch. and Tamura K. 2018. MEGA X: Molecular evolutionary genetics analysis across computing platforms.Molecular Biology and Evolution 35: 1547-1549.
Li G. Q., Liu F. F., Li J. Q., Liu Q. L. and Chen S. F. 2016. Characterization of Botryosphaeria dothidea and Lasiodiplodia pseudotheobromae from English Walnut in China. Journal of Phytopathology 164:348-353.
Larignon P., Fulchic R., Cere L. and Dubos B. 2001. Observations of black dead arm in French vineyards. Phytophathologia Mediterranea 40:336-342.
Lazzizera C., Frisullo S., Alves A. and Phillips, A. J. L. 2008. Morphology, phylogeny and pathogenicity of Botryosphaeria and Neofusicoccum species associated with drupe rot of olives in Southern Italy. Plant Pathology 57:948–956.
Ma Z., Boehm E. W. A., Luo Y. and Michailides T. J. 2001. Population structure of Botryosphaeria dothidea from pistachio and other hosts in California. Phytopathology 91:665–672.
McDonald V. and Eskalen A. 2011. Botryosphaeriaceae species associated with avocado branch cankers in California. Plant Disease95:1465-1473.
Mohammadi H., Banihashemi Z., Gramaje D. and Armengol J. 2013. Characterization of Diplodia seriata and Neofusicoccum parvum associated with grapevine decline in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology 15:603-616.
Mohammadi H., Sarcheshmehpour M. and Mafi E. 2015. Fungal trunk pathogens associated with wood decay of pistachio trees in Iran. Spanish Journal of Agricultural Research 13:1-10.
Moral J., Luque F. and Trapero A. 2007. First report of Diplodia seriata, the anamorph of “Botryosphaeria” obtusa, causing fruit rot ofolive in Spain. Plant Disease 92:311.
Moral J., Muñoz-Díez C., González N., Michailides T. J. and Trapero A. 2008. Genetic, morphological, and pathogenic diversity of Botryosphaeriaceae species from olive in Spain and California. Page 57 in: Abstracts of VI International Symposium on Olive Growing. Evora, Portugal.
Moral J., Muñoz-Díez C., González N., Trapero A. and Michailides T. J. 2010. Characterization and Pathogenicity of Botryosphaeriaceae species collected from olive and other hosts in Spain and California. Phytopathology 100:1340-1351.
Moral J., Agustí-Brisach C., Pérez-Rodríguez M., Xavíer C., Raya-Ortega M. C. Rhouma A., and Traper A. 2017. Identification of fungal species associated with branch dieback of olive and resistance of table cultivars to Neofusicoccum mediterraneum and Botryosphaeria dothidea. Plant Disease 101:306-316.
Moral J., Morgan D., Trapero A. and Michailides T. J. 2019. Ecology and epidemiology of diseases of nut crops and olives caused by Botryosphaeriaceae fungi in California and Spain. Plant Disease 103:1809-1827.
Panahandeh S., Mohammadi, H. and Gramaje, D. 2019. Trunk disease fungi associated with Syzygium cumini in Iran. Plant Disease 103:711-720.
Phillips A. J. L., Rumbos I. C., Alves A., and Correia A. 2005. Morphology and phylogeny of Botryosphaeria dothidea causing fruit rot of olives. Mycopathologia 159:433-439.
Phillips A. J. L., Alves A., Abdollahzadeh J., Slippers B., Wingfield M. J., Groenewald J. Z. and Crous P. W. 2013. The Botryosphaeriaceae: genera and species known from culture. Studies in Mycology 76:51-167.
Romero M. A., Sánchez M. E. and Trapero A. 2005. First report of Botryosphaeria ribis as a branch dieback pathogen of olive trees in Spain. Plant Disease published on-line as DOI:10.1094/PD-89-0208A.
Sanei S. J. and Razavi S. E. 2012. Survey of olive fungal disease in north of Iran. Annual Review and Research in Biology 2:27-36.
Slippers B. and Wingfield M. J. 2007 Botryosphaeriaceae as endophytes and latent pathogens ofwoody plants: diversity, ecology and impact.Fungal Biology Reviews 21: 90-106.
Slippers B., Smit W. A., Crous P. W., Coutinho T. A., Wingfield B. D. and Wingfield M. J. 2007. Taxonomy, phylogeny and identification of Botryosphaeriaceae associated with pome and stone fruit trees in South Africa and other regions of the world. Plant Pathology 56:128-139.
Smith H., Wingfield M. J., Crous P. W. and Coutinho T.A. 1996. Sphaeropsis sapinea and Botryosphaeria dothidea endophytic in Pinus spp. and Eucalyptus spp. in South Africa. South African Journal of Botany 62: 86-88.
Soltaninejad, N., Mohammadi, H. and Massumi, H. 2017. Isolation, identification and pathogenicity of Botryosphaeriaceae and Phaeoacremonium species associated with decline of Prunus species in Iran. Journal of Plant Pathology 99: 571-581.
Taylor R. K., Hale C. N. and Hartill W. F. T. 2001. A stem canker disease of olive (Olea europaea) in New Zealand. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Sciences29:219-228.
Taylor A., Hardy G. E. St. J., Wood P. and Burgess T. 2005. Identification and pathogenicity of Botryosphaeria species associated with grapevine decline in Western Australia. Australasian Plant Pathololgy 34:187-195.
Therios I. 2009. Olives, (Crop production science in horticulture;18). CABI International, www.cabi.org, 426p.
Thümen F. 1883. Die Pilze des Oelbaumes. Boll. Soc. Adriat. Science Trieste 8:215-244.
Torkzaban B., KayvanJoo A. H., Ardalan A., Mousavi S., Marriotti R., Baldoni L., Ebrahimie E., Ebrahimi M. and Hosseini-Mazinani M. 2015. Machine learning based classification of microsatellite variation: an effective approach for phylogeographic characterization of olive populations. PLoS One 11:e0143465.
Triki M. A., HadjTaieb S. K., Cheffi M., Gharbi Y. and Rhouma A. 2015. First report of dieback of olive trees caused by Neofusicoccum australe in Tunisia. Journal of Plant Pathology 97:212-212.
Úrbez-Torres J. R., Gubler W. D. and Luque J. 2007. First report of Botryosphaeria iberica and B. viticola associated with grapevine decline in California. Plant Disease 91:772.
Úrbez-Torres J. R., Leavitt G. M., Guerrero J. C. Guevara, J. and Gubler W. D. 2008. Identificationand pathogenicity of Lasiodiplodia theobromae and Diplodia seriata, the causal agentsof bot canker disease of grapevines in Mexico. Plant Disease 92:519-529.
Úrbez-Torres J. R., Peduto F., Vossen P. M., Krueger W. H. and Gubler W. D. 2013. Olive twig and branch dieback: etiology, incidence, and distribution in California. Plant Disease 97:231-244.
Van Niekerk, J. M., Crous, P. W., Groenewald, J. Z., Fourie, P. H. and Halleen, F. 2004. DNA phylogeny, morphology and pathogenicity of Botryosphaeria species on grapevines. Mycologia 96: 781-798.
Van Niekerk J. M., Bester W., Halleen F., Crous P. W. and Fourie P. H. 2011. The distribution and symptomatol­ogy of grapevine trunk disease pathogens are influenced by climate. Phytopathologia Mediterranea50:98-111.
Zea-Bonilla T., González-Sánchez P. M., Martín-Sánchez P. M., Pérez-Jiménez R. M. 2007. Avocado dieback caused by Neofusicoccum parvum in the Andalucia region, Spain. Plant Disease 91:1052.