اولین گزارش از زنگار حفره دم‏میوه سیب ناشی از قارچ مخمر مانند Aureobasidium pullulans در ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 هیئت علمی/سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

2 -

چکیده

عارضه زنگار دم میوه روی ارقام سیب گلدن دلیشز و رد دلیشز رو به گسترش است. بافت کرکی قهوه‏ای رنگ در سلول‏های اپیدرمی حفره دم‏میوه سیب حدودا 30 روز بعد از تمام‏گل، در ‏زمان رشد سریع‏ سلول‏های اپیدرمی در میوه‏های گلدن دلیشز و رد دلیشز شکل می‏گیرد و تا رشد کامل میوه ادامه پیدا می‏کند. 30 نمونه دارای علائم در طول فصل رویش به آزمایشگاه آورده شد. برای اثبات بیماری‏زایی، سوسپانسیون کنیدی در آب مقطر استریل با غلظت تقریبی 1010 اسپور در میلی‏لیتر از کلنی‏های حاصل از تک اسپور تهیه شد و یک میلی‏لیتر از سوسپانسیون فوق در محل حفره دم‏میوه‏های دارای خراش و بدون خراش (از هر گروه 4 میوه) ریخته شد. در حفره 4 دم‏میوه نیز آب مقطر بدون اسپور ریخته شد و در 4 حفره دم‏میوه نیز هیچ محلولی ریخته نشد. میوه‏ها در محیط مرطوب به مدت 40 روز قرار گرفتند. همه میوه‏هایی که با سوسپانسیون اسپور مایه‏زنی شده بودند علائم مشابه شرایط باغ را نشان دادند درصورتی‏که، سایر میوه‏ها هیچ علائمی نشان ندادند. ریسه‏ها شفاف، دارای دیواره عرضی و 10-2 میکرومتر ضخامت داشتند. کنیدی‏های یک‏سلولی شفاف، صاف، بیضوی و متنوع در شکل‏و‏اندازه بودند. اندازه آن‏ها در محدوده 6-3/4 × 14-8/7 میکرومتر، مشابه محدوده گزارش شده توسط زالار و همکاران بود. کنیدی‏های دوسلولی شفاف تا قهوه‏ای تیره بودند و اندازه آن‏ها 10-6 × 24-15 میکرومتر متغیر بود. براساس مقایسه مشخصات مرفولوژیک کلنی، ریسه‏ها و کنیدی‏ها با اطلاعات موجود در منابع عامل عارضه زنگار حفره دم‏میوه قارچ مخمرمانند Aureobasidium pullulans تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of stem-end russeting in apple fruits caused by the yeast-like fungus of Aureobasidium pullulans in Iran

نویسندگان [English]

  • M.R Nematollahi 2
  • H. Almasi 2
1 Academic Staff
2 -
چکیده [English]

A tan colored, corky tissue was appeared on the skin of the fruit surface in the stem-end cavity, approximately 30 days after full blooming stage at the same time of rapid growth of epidermal cells in fruits and continued until the fruits fully grown. 30 samples with symptoms were brought to the laboratory during the growing season. For pathogenicity, conidial suspension was prepared in sterile distilled water with an approximate concentration of 1010 spores per ml of the single spores colonies and one ml of the above suspension was poured onto stem-end cavity of the scraped and non-scraped fruits, 4 fruits for each group. In the cavity of 4 fruits, distilled water without spores was poured, and in the cavity of 4 other fruits, no solution was poured. Fruits were kept in humid environment for 40 days. All fruits inoculated with spore suspension showed symptoms similar to orchard conditions whereas, in other fruits no symptoms were observed. The hyphae were transparent, with transverse walls and 2–10 μm thick. The single-celled conidia were transparent, smooth, and elliptical and varied in shape and size. Their size ranged 7.3 4 4.8 × 4.8–7 μm, similar to range reported by Zalar et al. (2008). The two-celled conidia were translucent to dark brown and their size ranged 15-24 × 6–10 μm. Comparing morphological characteristics of colonies, hyphae and conidia with literaturea yeast-like fungi, Aureobasidium pullulans, was detected as The causative agent of the stem-end russeting on golden delicious and red delicious fruits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • russeting
  • yeast-like fungus
  • delicious
  • stem-end
  • pycnidium
Gildemacher P. R., Heijne B., Houbraken J., Vromans T., Hoekstra E. S. and Boekhout T. 2004. Can phyllosphere yeasts explain the effect of scab fungicides on russeting of Elstar apples? European Journal of Plant Pathology  110: 929–937.
Gildemacher P., Heijne B., Silvestri M., Houbraken J., Hoekstra E., Theelen B. and Boekhout T. 2006. Interactions between yeasts, fungicides and apple fruit russeting. FEMS Yeast Research 6:1149–1156.
Goffinet M. C., Burr T. J. and  Heidenreich M. C. 2002. Anatomy of apple russet caused by the fungus Aureobasidium pullulans. New York Fruit Quarterly 10(3): 3-6.
Matteson Heidenreich M. C., Corral-Garcia M. R., Momol E. A., and Burr T. J. 1997. Russet of apple fruit caused by Aureobasidium pullulans and Rhodotorula glutinis. Plant Disease 81(4): 337-342.
Xenopopoulos S. and Millar C. 1977. Pycnidium prodution by Aureobasidium pullulans type-cultures. Transactions of the British Mycological Society 68(1): 127-130.
Zalar P., Gostinčar C., Hoog G. S. de, Uršič V., Sudhadham M. and Gunde-Cimerman M. 2008. Redefinition of Aureobasidium pullulans and its varieties. Studies in Mycology 61: 21–38.