تاثیر کاربرد ورمی‏کمپوست بر حرکت لارو سن دو نماتد ریشه‏ گرهی‏ (Meloidogyne incognita) در خاک

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی ‏سینا، همدان، ایران

2 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‏ سینا، همدان، ایران

3 دانشگاه بوعلی سینا، گروه گیاه پزشکی

4 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

حرکت نماتدهای انگل گیاهی در خاک، تحت تأثیر محیط و ریزموجودات درون آن است و شرایط خاک در شروع بیماری مؤثر است. این مطالعه با هدف بررسی حرکت لارو سن دو نماتد ریشه‏گرهی‏ Meloidogyne incognita، 18 هفته پس از انکوباسیون با ورمی‏کمپوست، تحت جریان اشباع ماندگار، 24 و 72 ساعت پس از افزودن نماتد انجام شد. آزمون به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی تصادفی در سه تکرار انجام شد. نماتدها به روش سینی استخراج و شمارش شدند. نتایج نشان داد 24 ساعت پس از تزریق نماتد در خاک شاهد، بیش‏ترین جمعیت نماتدها در نقطه تزریق مشاهده شد و نماتدها بیشتر در جهت جریان آب حرکت کردند. درحالی‏که‏ 72 ساعت پس از تزریق، درصد بیشتری از آن‌ها حرکت کرده و جمعیت نماتد در نقطه تزریق کاهش یافت (52/1 درصد) کاهش یافت. هم‏چنین در خاک تیمار شده با ورمی‏کمپوست به مدت 18 هفته، 24 ساعت پس از تزریق، نماتدها هم در جهت و هم در خلاف جهت جریان آب حرکت کرده و در تمام نقاط ستون پراکنده شدند. بیشترین میزان حرکت نماتدها 14% در نقطه 4- دیده شد. هم‏چنین، 72 ساعت پس از تزریق، نماتد‌ها به طور بسیار یکنواخت در تمام ستون پراکنده شده و تعداد نماتد‌هایی که وارد زهاب شدند بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of vermicompost application on the movement of second stage juveniles of the root-knot nematode Meloidogyne incognita in soil

نویسندگان [English]

  • Parisa Zohrabi 1
  • Zahra Kolahchi 2
  • Leila Kashi 3
  • Mahboubeh Zarabi 4
1 Department of Soil Sicence, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Department of Soil Sicence, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Department of Plant Protection, Bu-Ali Sina University
4 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

The movement of plant-parasitic nematodes in soil is influenced by the soil environment and the microorganisms present in it, and soil conditions affect disease incident. The objective of this study was to investigate the movement of second-stage juveniles of the root-knot nematode Meloidogyne incognita 18 weeks after incubation with vermicompost, under constant saturation flow 24 and 72 hours after addition of the nematodes. The test was conducted as a factorial experiment with a randomized complete block design in three replicates. The nematodes were extracted by the tray method and then counted. The results showed that 24 hours after nematode injection into the control soil, the highest population of nematodes was observed at the injection site and the nematodes moved more toward the water flow. At 72 hours after injection, a higher percentage of them moved and the nematode population decreased at the injection site (1.52%). Also, in the soil treated with vermicompost for 18 weeks, nematodes moved both in and against the direction of water flow 24 hours after injection and were distributed in all points of the column. The highest rate of nematode movement was observed at point (-4) at 14%. At 72 hours after injection, the nematodes were also very evenly distributed throughout the column and the number of nematodes that entered the wastewater was higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic fertilizer
  • soil modifier
  • root knot nematode