شناسایی و بیماریزایی گونه Alternaria infectoria جدا شده از درختان کهور ایرانی دارای نشانه شانکر در ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکیف دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

3 دانشگاه جیرفت

4 Research Division of Natural Resources, Baluchestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Iranshahr, Iran.

5 Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.

10.22034/ijpp.2023.1975726.396

چکیده

در طی بهار و تابستان سال 1400، نمونه‌های از تنه و سرشاخه درختان کهور ایرانی (Prosopis cineraria L.) (شکل 1) دارای علائم شانکر از جنگل‌ها و مراتع منطقه صحارا-سندی در استان سیستان بلوچستان جمع‌آوری گردید. به منظور جداسازی عامل بیماری، نمونه‌های جمع آوری شده با علائم شانکر و نکروز در دمای اتاق و روی کاغذ صافی مرطوب و محیط کشت آگار 2% کشت داده شد (Pordel et al., 2015). به منظور شناسایی جدایه‌ها با استفاده از ویژگی‌های ریخت شناسی، کشت خالص در دمای 23-25 درجه سلسیوس روی محیط کشت سیب زمینی-هویج-آگار (PCA) تحت شرایط 8 ساعت نور فلئورسنت و 16 ساعت تاریکی برای مدت زمان 5 تا 7 روز قرار داده شد (Simmons, 2007).

بعد از گذشت 7 روز روی محیط کشت PDA، پرگنه سیاه رنگ با میسلیوم هوایی خاکستری رنگ تشکیل شد. روی محیط کشت PCA، کنیدیوم چماقی با دیواره طولی و عرض به صورت زنجیره تشکیل گردید.

به منظور انجام آزمون بیماری‌زایی، ساقه گیاه کهور ایرانی توسط جدایه S3BK مایه‌زنی گردید. بعد از گذشت یک هفته، علائمی بیماری مشابه علائم ایجاد شده در طبیعت، روی در نهال‌های کهور ایرانی ظاهر گردید (شکل 3) که ابتدا برگ‌ها زرد و درنهایت کل گیاه خشک شد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and pathogenicity of Alternaria infectoria isolated from Jand trees (Prosopis cineraria) having canker symptoms in Iran

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Gharahi 1
  • Adel Pordel 2
  • Amirreza Amirmijani 3
  • Hadi Darroudi 4
  • Mohammad Ebrahim Farashiani 5
1 Department of Plant Protection, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj.
2 Assistant professor of Baluchestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Iranshahr, Iran
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran.
4 Research Division of Natural Resources, Baluchestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Iranshahr, Iran.
5 Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the spring and summer of 2021, stems and branches of Jand trees (Prosopis cineraria L.) with canker symptoms were collected from the forests of Sahara-Sandy region, Sistan, and Baluchestan province, Iran. Disease incidence was calculated by counting the number of infected trees and part of each tree, ranging from 70 to 100%. Stems and branches with canker symptoms and necrosis were incubated at room temperature in a moist chamber and Water-Agar 2%. After seven days' incubation, black conidia and conidiophores developed. A fungus belonging to the genus Alternaria was isolated from surface-sterilized samples. To identify isolates by morphological criteria, purified cultures were incubated at 23-25°C on Potato Carrot Agar (PCA) medium under 8/16 h light/ dark cycle photoperiod for 5-7 days (Simmons, 2007).

Based on morphological characteristics such as colony color, sporulation pattern, sizes of primary and secondary conidiophores, conidia, and surface ornamentation of conidia, isolates were grouped into infectoria sections of Alternaria. On PDA after 7 days, colonies dark with gray aerial mycelia. Conidia were obclavate in long or short chains predominantly with longitudinal septa (Figure 2). The isolate was further identified by sequencing the internal transcribed spacer (ITS) region, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (gpd), and plasma membrane ATPase (ATPase) (White et al. 1990; Berbee et al., 1999). In phylogenetic tree is constructed for the Infectoriae section based on three gene regions (Poursafar et al. 2017; Marin-Felix et al., 2019), the S3BK isolate lied with Alternaria infectoria CBS 210.86, and A. frumenti CBS 119401 in the same clade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • Dothideomycetes
  • Mitosporic fungi
  • Pathogen
  • Southern Iran