شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های Fusarium sensu lato عامل لکه برگی و پژمردگی بوته‌های موز در جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

3 استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.

4 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، ایرانشهر، ایران.

10.22034/ijpp.2023.2003442.410

چکیده

طی بازدید از باغات موز در سال‌های 1400 تا 1401، نمونه‌برداری از برخی بوته‌های موز دارای علائم لکه برگی و پژمردگی در مناطق موز کاری استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان انجام شد. پس از انتقال نمونه‌های آلوده به آزمایشگاه، تعداد 31 جدایه متعلق به جنس Fusarium sensu lato جداسازی شد. به منظور شناسایی جدایه‌ها از محیط کشت برگ میخک-آگار (Carnation leaf agar) و SNA تحت شرایط 12 ساعت نور نزدیک یو وی (near UV) و 12 ساعت تاریکی استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی ریخت‌شناختی و واکاوی فیلوژنتیکی بر اساس ناحیه ژنی Elongation factor 1-α (EF 1- α) نشان داد که جدایه‌ها به گونه‌های Fusarium oxysporum (12 جدایه)، Fusarium incarnatum (10 جدایه)، Neocosmospora sp.. (7 جدایه) و Fusarium sp. (2 جدایه) تعلق دارند. آزمون بیماری‌زایی به منظور تایید بیماری‌زایی گونه‌ها روی رقم موز Dwarf Cavendish انجام شد. نتایج آزمون بیماری‌زایی نشان داد گونه‌های بدست آمده توانایی ایجاد لکه‌برگی (Fusarium sp. و Fusarium incarnatum) و پژمردگی (Fusarium oxysporum، Fusarium incarnatum وNeocosmospora sp..) روی گیاه موز را در شرایط گلخانه نیز دارند. بر اساس اطلاعات موجود، این اولین گزارش از بیماری‌زایی F. incarnatum و Neocosmospora sp. روی موز در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Pathogenicity of Fusarium sensu lato species causing leaf spot and wilting of Banana in South of Iran

نویسندگان [English]

  • Adel Pordel 1
  • Kowasr Dehghani 2
  • Amirreza Amirmijani 3
  • Khaled Miri 4
1 Assistant professor of Baluchestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Iranshahr, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran.
4 Assistant professor, Seed and Plant Improvement Research Department, Baluchestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, (AREEO), Iranshahr, Iran.
چکیده [English]

During the visit of some banana cultivation areas in 2021 and 2022, sampling of leaves and roots with symptoms of leaf spot and wilting was done in Sistan and Baluchistan, and Hormozgan provinces. After being transferred to the laboratory, twenty-eight isolates belonging to the genus Fusarium sensu lato were isolated from the infected samples.. The isolates were identified by carnation leaf agar and SNA under 12 hours of near UV light and 12 hours of darkness. The results of the morphological investigation and phylogenetic analysis based on Elongation factor 1-α (EF 1-α) gene region showed that isolates belonged to Fusarium oxysporum (12 isolates), Fusarium incarnatum (10 isolates), Neocosmospora sp. (7 isolates), and two unknown isolates of Fusarium. The pathogenicity test was conducted to compare the pathogenicity of the species on the Dwarf Cavendish banana variety. Pathogenicity test results showed the isolates could cause leaf spot (Fusarium sp. and Fusarium incarnatum) and wilting (Fusarium oxysporum, Fusarium incarnatum and Neocosmospora sp.) in banana plants under greenhouse conditions. Based on our knowledge, this is the first report of F. incarnatum and Neocosmospora sp. pathogenicity of banana in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neocosmospora
  • Pathogen
  • Biodiversity
  • Tropical fruits