بررسی اثر متقابل برخی جدایه های جهش یافته تریکودرما و قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر کاهش پژمردگی فوزاریومی خیار در گلخانه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 گروه گیاهپزشکی دانشگاه ساری

3 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

4 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه ساری

10.22034/ijpp.2023.1989251.400

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثرمتقابل موتانت هایی از دو گونهTrichoderma koningii و Trichoderma virensوقارچ اندوفیت Piriformospora indica بر خیار آلوده به بیمارگرFusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum (Forc) و ارزیابی تاثیر متقابل آنها بر شاخص های رشد در گیاه خیار است. جدایه های والد تریکودرمای برتر با آزمون کشت متقابل (T.koningii NAS-108 با 50% و NAS-115 T.virens با 33% ممانعت از رشد بیمارگر) انتخاب شده و سوسپانسیون اسپور آنها با غلظت 106 (اسپور در میلی لیتر) در دامنه دز 250 گری با پرتوگاما پرتوتابی شد. موتانت های NARS-TKM101 با 20% و NARS-TviM112 با 100% افزایش قدرت آنتاگونیستی نسبت به والد خود، بالاترین توانایی آنتاگونیستی را از خود نشان دادند. این موتانت ها، به همراه جدایه های والدشان برای ارزیابی های گلخانه ای مورد استفاده قرار گرفتند. تیمار های توام دو قارچ تریکودرما (والد و موتانت) و P. indica بهترین کارایی را بر روی شاخص های طول و وزن خشک (اندام هوایی و ریشه) گیاهچه ها داشته و تفاوت معنی داری در سطح 5% با گیاهان شاهد نشان دادند. اختلاف معنی‌داری در سطح 5% بین جدایه های موتانت وجدایه های والد در کاهش شاخص بروز بیماری مشاهده نشد اما تیمار های توام دو قارچ تریکودرما (والد و موتانت) و P. indica، منجر به کاهش معنی‌دار شاخص بیماری در سطح 5% در گیاهان آلوده به Forc در مقایسه با قارچ کش کاربندازیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the interaction of some mutated strains of Trichoderma species and Piriformospora indica on Cucumber wilt caused by Fusarium in greenhouse

نویسندگان [English]

  • Samira Shahbazi 1
  • Azad Lava 2
  • Valiollah Babaeizad 3
  • Mohammad ali Tajik Ghanbaria 4
1 Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Atomic Energy Organization of Iran (AEOI)
2 Plant Protection Department, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Mazandaran, Iran
3 Plant Protection Department, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Mazandaran, Iran
4 Plant Protection Department, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the interaction effects of two Trichoderma spices (T.koningii and T. virens) mutants and endophyte Piriformospora indica on infected cucumber plants by Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum (Forc) and evaluating their mutual influence on growth indexes in cucumber plants.The efficient wild-type Trichoderma isolates were selected by dual-culture test (T.koningii NAS-108 with 50% and T.virens NAS-115 with 33% inhibition of pathogenic growth) and their spore suspension with a concentration of 106 (spore/ml) in a dose range of 250 Gy was irradiated with gamma rays. NARS-TKM101 and NARS-TviM112 mutants showed highest antagonistic activity by 20% and 100% increase compared to their wild-type strains and they with their wild-type strains, were used for greenhouse evaluations. The combined treatments of Trichoderama sp. (total wild types and total mutants) with P. indica showed the most positive effects on seedlings growth indices length and dry weight (stem and root). No significant difference was observed between un-irradiated and mutant strains of Trichoderma in reducing disease index, (p<5%), but the combined treatments of two Trichoderma fungi (total mixed Trichoderama wild types and total mutants) with P. indica led to significant reduction of disease index (p<5%) and were more successful than the carbendazim fungicide in the plants infected with Forc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum
  • Antagonist
  • Endophyte
  • Biologic control
  • Gamma ray