تأثیر نماتد نوک سفیدی برنج (Aphelenchoides besseyi) بر صفات رویشی و زایشی 12 رقم تجاری توت‏فرنگی در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران.

2 استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، ایران.

4 استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران.

چکیده

نماتد نوک سفیدی برنج (Aphelenchoides besseyi)، عامل بیماری کوتولگی تابستانه گیاه توت‏فرنگی است که سالیانه خسارت قابل‏توجهی به محصول آن در دنیا وارد می‏کند. با توجه به خطرات زیست‏محیطی کاربرد سموم شیمیایی، شناسایی منابع مقاومت در ارقام مختلف توت‏فرنگی و کاربرد آن‏ها می‏تواند یکی از راهبردهای مؤثر مهار این نماتد باشد. به این منظور جمعیتی از A. besseyi از یک مزرعه توت‏فرنگی در استان کردستان جمع‏آوری و با استفاده از صفات ریخت‏شناختی و توالی ناحیه D2-D3 28S rDNA شناسایی گردید. سپس عکس‏العمل 12 رقم تجاری و رایج توت‏فرنگی در استان نسبت به آن در شرایط گلخانه بررسی گردید. نتایج نشان داد که تأثیر نماتد بر اکثر صفات رویشی و زایشی گیاه و جمعیت نهایی نماتد در ارقام مورد بررسی در سطح 1% معنی‏دار بود و بر اساس فاکتور تولیدمثل نماتد، 12 رقم در چهار گروه قرار گرفتند: رقم میشنری با فاکتور تولیدمثل 04/9 به عنوان میزبان مناسب A. besseyi شناخته شد. از لحاظ صفات رویشی و زایشی این رقم دارای بیشترین تأثیرپذیری نسبت سایر ارقام بود. ارقام یالووا و چندلر با فاکتور تولیدمثل 20/7 و 73/6 به عنوان میزبان‏های نسبتاً مناسب، ارقام کردستان، آروماس و آلیسو با فاکتور تولیدمثل 27/4-76/4 به عنوان میزبان‌های نسبتاً ضعیف شناسایی شدند. این ارقام از نظر صفات رویشی و زایشی تأثیرپذیری کمتری نسبت به رقم میشنری نشان دادند. ارقام کراسنی‏برگ، سلوا، کوئین‏الیزا، کاماروسا، مرک و پاروس با فاکتور تولیدمثل 45/2-54/3، به عنوان میزبان‏های ضعیف شناخته شدند. این ارقام دارای بالاترین سطح عملکرد و سایر صفات زایشی و رویشی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the rice white tip nematode Aphelenchoides besseyi on growth and reproductive traits of 12 commercial strawberry cultivars under greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • kioumars Mireki 1
  • Gholamreza Niknam 2
  • Mahmoud Kosheshsaba 3
  • Ali Bandehagh 4
1 Plant Pathology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz,. Tabriz,، Iran.
2 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz., Tabriz,، Iran.
3 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Kordistan, Sanandaj, Iran.
4 Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz,, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The rice white tip nematode Aphelenchoides besseyi is the causal agent of summer dwarf disease of the strawberry plant, which causes significant crop damage worldwide each year. Considering the environmental hazards of chemical pesticides, identification of resistance sources in different strawberry cultivars and their application could be one of the effective strategies to control this nematode. To this end, a population of A. besseyi was collected from a strawberry field in Kurdistan province and identified based on the morphological characteristics and sequence of D2-D3 expansion segments of 28S rDNA. Then, the responses of 12 commercial and common strawberry cultivars in the province were studied under greenhouse conditions. The results showed that the effects of nematode infestation on most plant growth and reproduction traits and on the final nematode population in the cultivars were significant at the 1% level. Based on the nematode reproduction factor, 12 cultivars were divided into four groups: The cultivar Missionary with a nematode reproduction factor of 9.04, was recognized as a suitable host for A. besseyi and had the greatest impact on growth and reproductive traits compared to the other cultivars. The cultivars Yalova and Chandler with nematode reproduction factors of 6.73 and 7.20, were classified as relatively suitable hosts, while the cultivars Kurdistan, Aromas and Aliso with nematode reproduction factors of 4.27-4.76 were classified as relatively poor hosts. These cultivars were less affected than Missionary in terms of growth and reproductive characteristics. Krasnayy berg, Selva, Queen Elisa, Camarosa, Mrak and Paros cultivars with nematode reproduction...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bud and leaf nematode
  • Fragaria ananassa
  • cultivars reactions
  • summer dwarf