دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، تیر 1394 
تجزیه و تحلیل آللی جایگاه‌های ریزماهواره ای جمعیت‌های Rhizoctonia solani AG-1 IA در شالیزارهای برنج سه منطقه در شمال ایران

صفحه 177-196

فریدون پاداشت‌دهکایی؛ مارچلو زالا؛ محمد جوان‌نیکخواه؛ پالو سرزینی؛ سیدمحمود اخوت؛ بروس مک‌دونالد


تعیین ویژگی‌های ژنوم کامل یک جدایه ویروس کوتولگی زرد جو (BYDV-PAV) از ایران

صفحه 163-176

آرزو پاکدل؛ علیرضا افشاری‌فر؛ علی نیازی؛ کرامت‌اله ایزدپناه


بررسی خصوصیات مولکولی و ریخت‌شناختی عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی در انبارهای استان فارس

صفحه 197-214

بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ جایلز هاردی؛ ترینا رجس


مقاله کوتاه پژوهشی

مطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گیاهچه به بیماری زنگ قهوه‌ای(Puccinia triticina Eriksson) در تعدادی از ارقام تجاری گندم

صفحه 263-267

مسلم میرزانیا؛ مصطفی درویش‌نیا؛ هادی احمدی؛ داریوش گودرزی؛ محمود نصرالهی


اولین گزارش گونه‌ی Tylenchus naranensis از ایران

صفحه 281-285

فاطمه حاجی‌زاده؛ محمد عبدالهی؛ اکبر کارگربیده


وقوع بیماری آتشک به با عامل Erwinia amylovora در استان کرمان

صفحه 277-280

سید ابوالفضل سید قاسمی؛ اکبر حسینی‌پور؛ پژمان خدایگان؛ حسین معصومی