دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، فروردین 1392 
گزارشی در مورد سیاهک‌های ایران

صفحه 107-112

مهرداد عباسی؛ کلمن ونکی؛ سحر صمدی؛ سید علیرضا اسمعیل‌زاده حسینی


اولین گزارش Phomopsis amygdali عامل شانکر درختان فندق در ایران

صفحه 132-133

منصوره میرابوالفتحی؛ لاله حسینیان؛ عبدالله میرحسینی مقدم