دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، آذر 1391 

مقاله کامل پژوهشی

مطالعه بیماری اسکای مو در بجنورد

صفحه 143-153

اکرم فراشیانی؛ سید علی موسوی جرف؛ محمود رضا کریمی شهری


بررسی مناطق مرکبات‌خیز جنوب ایران از نظر وجود بیماری میوه سبز و ناقل آن

صفحه 195-208

محمد صالحی؛ محمد مهدی فقیهی؛ امین خوانچه‌زر؛ عبدالنبی باقری؛ کرامت‌اله ایزدپناه‌


القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار با استفاده از سازه سنجاق سری ژن * 2b

صفحه 209-219

سودابه کاوسی‌پور؛ علی نیازی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ علی‌رضا افشاریفر؛ محسن یاسایی‌


گزارش کوتاه

معرفی جنس Cheirospora (Coelomycetes) از ایران

صفحه 284-285

جمشید بوجاری؛ مهرداد عباسی؛ فرزانه عادل


اولین گزارش Rhizoctonia oryzae در ذرت از ایران

صفحه 288-289

تلماه تلمادره‌ای؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان؛ امیر رضازاده