دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، دی 1390 

مقاله کوتاه پژوهشی

پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه پسته در کرمان و کنترل بیولوژیکی آن

صفحه 93-99

لاله ایلخان؛ رضا فرخی نژاد؛ محمد مهدی امینایی؛ حمید رحیم‌زاده بهزادی


اولین گزارش وقوع طبیعیThanatephorus cucumeris (تلئومورفِRhizoctonia solani AG-1 IA ) در شالیزارهای ایران

صفحه 103-104

وحید خسروی؛ شهرام نعیمی؛ فریدون پاداشت دهکائی؛ مهدی رستمی؛ پائولو سی. سرسینی