دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، دی 1390 
معرفی چند آرایه جدید از جنس Septoria برای میکوبیوتای ایران

صفحه 341-351

حسین عظیمی؛ مهرداد عباسی؛ لیا لون اسیپیان؛ علیرضا جوادی اصطهباناتی


معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران

صفحه 419-434

ابراهیم پورجم؛ رمضان اصغری؛ فرزاد علی رمجی؛ رامین حیدری


گزارش کوتاه

گزارش تولید فرم جنسی Pyrenophora tritici-repentis در ایران

صفحه 475-476

حسن مؤمنی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمد رضوی


وجود گونه Bipolaris hawaiiensis همراه بذور گیاه برنج در ایران

صفحه 477-478

سمیه نظری؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی‌فر؛ وحید خسروی