دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، دی 1389 
جنس Leveillula روی گیاهان تیره Asteraceae در ایران

صفحه 121-134

سید اکبر خداپرست؛ مهرداد عباسی؛ سحر صمدی؛ فاطمه فتحی


مدیریت تلفیقی بیماری‌های ویروسی گندم در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 135-152

ناصر صحراگرد؛ کرامت اله ایزدپناه؛ قباد بابایی؛ رحیم اسحاقی؛ علیرضا افشاریفر؛ محمود معصومی