دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، دی 1389 
ریخت شناسی و بیماری‌زایی Uromyces viciae – fabae عامل زنگ باقلا

صفحه 309-317

وحید کشاورز توحید؛ سیدعلی موسوی جرف؛ واهه میناسیان؛ محمد ترابی