دوره و شماره: دوره 57، شماره 1، خرداد 1400 
اطلاعات جدید پیرامون شبه قارچ های مولد زنگ سفید گیاهان در ایران

صفحه 27-50

10.22034/ijpp.2021.529528.352

محمد رضا میرزایی؛ ناصر پنجه‌که؛ محمد سالاری؛ رسول زارع؛ مهدی پیرنیا؛ شیراحمد سارانی


مقاله کوتاه پژوهشی

شناسایی بیوانفورماتیک دو ویروس جدید از پسته ایرانی

صفحه 81-85

10.22034/ijpp.2021.527978.351

موسی محمدی؛ احمد حسینی؛ سعید نصراله نژاد