دوره و شماره: دوره 57، شماره 2، شهریور 1400 
میزبان‌های طبیعی و ویژگی‌های ژنوم ویروس زردی بافت مردۀ باقلا در سه استان شرقی ایران

صفحه 145-158

10.22034/ijpp.2021.533684.361

افسانه آویش کوهشاهی؛ Jahangir Heydarnejad؛ مریم اسماعیلی؛ جواد صادقی مجد؛ وحید حسن وند؛ حسین معصومی


گزارش کوتاه

اولین گزارش از نماتد Chronogaster rotundicauda Heyns & Coomans, 1983 از ایران

صفحه 171-176

10.22034/ijpp.2021.534418.362

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ بهنام احمدی