دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-150 

مقاله کامل پژوهشی

بررسی تنوع فازی در Pseudomonas fluorescens B1و تاثیر آن روی برخی ویژگی‌های رفتاری و بیوکنترلی باکتری

صفحه 1-17

رباب اعزازی؛ مسعود احمدزاده؛ اکبر شیرزاد؛ وحید فلاح‌زاده؛ کیوان بهبودی


تأثیر گل گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita در خیار

صفحه 85-98

محمد رومیانی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‌اله حمزه‌زرقانی؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی


گزارش کوتاه

شانکر ساقه درختان میوه هسته دار ناشی از Staphylococcus warneri

صفحه 143-146

مجتبی دهقان‌نیری؛ حشمت‌اله رحیمیان