دوره و شماره: دوره 54، شماره 3، آذر 1397 

مقاله کامل پژوهشی

تشخیص مولکولی ژن‌های القاء شده گیاه سیب زمینی دخیل در دفاع علیه باکتری Ralstonia solanacearum

صفحه 163-172

10.22034/ijpp.2018.34695

کبری مسلم‌خانی؛ جواد مظفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه