دوره و شماره: دوره 55، شماره 1، خرداد 1398 

مقاله کامل پژوهشی

بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی

صفحه 1-12

10.22034/ijpp.2019.36755

سیده نگین میرقاسمی؛ سالار جمالی؛ محمدمهدی سوهانی؛ آرش زیبایی


مقاله کوتاه پژوهشی

اثر کنترلی چهار جدایه‌ از Trichoderma harzianum بر نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در خیار گلخانه‌ای

صفحه 77-82

10.22034/ijpp.2019.36798

فائزه پورخواجه؛ حبیب‌اله چاره‌گانی؛ محمد عبدالهی؛ مهدی صدوری