نویسنده = محمدعلی تاجیک قنبری
بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS

دوره 49، شماره 4، آذر 1392، صفحه 447-451

زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مهدی ارزنلو


اولین گزارش Rhizoctonia oryzae در ذرت از ایران

دوره 48، شماره 2، آذر 1391، صفحه 288-289

تلماه تلمادره‌ای؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان؛ امیر رضازاده


بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تأثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica در گیاه برنج

دوره 48، شماره 3، آذر 1391، صفحه 441-442

سید حسین موسوی؛ بهرام شریف‌نبی؛ ولی‌اله بابایی زاد؛ سید محمد علوی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ امیر مساح