نویسنده = ابراهیم پورجم
گونه‏هایی از جنس‏های Ditylenchus Filipjev, 1936 و Nothotylenchus Thorne, 1941 (Tylenchomorpha: Anguinidae) در ایران

دوره 53، شماره 3، مهر 1396، صفحه 303-326

کبری هاشمی؛ اکبر کارگر بیده؛ ابراهیم پورجم


چهار گونه از نماتدهای فوق ‏بالاخانواده Tylenchomorpha (Nematoda: Tylenchina) از استان خوزستان

دوره 51، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 445-459

علی روشن‌بخش قنبری؛ ابراهیم پورجم؛ مجید پدرام


معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران *

دوره 47، شماره 2، دی 1390، صفحه 147-163

ابراهیم پورجم؛ فرزاد علی رمجی؛ اکبر کارگر بیده؛ آزاده قره‌خانی؛ علی اسکندری


معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 419-434

ابراهیم پورجم؛ رمضان اصغری؛ فرزاد علی رمجی؛ رامین حیدری


گونه‌های زیرراسته Aphelenchina، از منطقه جیرفت و کهنوج از جنوب ایران

دوره 46، شماره 2، دی 1389، صفحه 161-178

فرزاد علی رمجی؛ ابراهیم پورجم؛ اکبر کارگر بیده