نویسنده = حبیب اله حمزه زرقانی
مقایسه‌ی بسترهای مختلف رشد در اسپورزایی Alternaria solani در شرایط آزمایشگاهی

دوره 50، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 319-324

مجید خنشاء؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ حبیب اله حمزه زرقانی