کلیدواژه‌ها = کنترل زیستی
توانایی باکتری های اندوفیت در بازدارندگی رشد شبه قارچ های عامل پوسیدگی طوقه و ریشه Phytophthora nicotianae و Phytophthora citrophthora در پایه بکرایی (.Citrus sp)

دوره 56، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 389-404

10.22034/ijpp.2021.244377

طاهره سادات هاشمی؛ داو,ود صمصام پور؛ جلال سلطانی؛ مجید عسکری سیاهویی؛ مصطفی قاسمی