کلیدواژه‌ها = Fusarium graminearum
ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القا شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا

دوره 45، شماره 3، دی 1388، صفحه 173-187

فرهاد شکوهی‌فر؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ امیر موسوی؛ محمدعلی ملبوبی