ارزیابی واکنش برخی توده‌های بومی خربزه ایران به ویروس کوتولگی زرد کدوئیان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

ویروس کوتولگی زرد کدوئیان(CYSDV) عضو جنس Crinivirus از تیره Closteroviridae، یکی از ویروس‌های خسارت زا در تیره کدوئیان می‌باشد. بکارگیری واریته‌‌های مقاوم بهترین راه مدیریت خسارت ناشی از این ویروس است. در تحقیق حاضر واکنش 25 توده بومی خربزه و طالبی(Cucumis melo) جمع‌آوری شده از مناطق مختلف ایران تحت شرایط مایه‌زنی کنترل شده به جدایه بوشهر CYSDV ارزیابی شدند. مایه‌زنی بوته‌ها در مرحله سه برگی توسط سفید بالک Bemisia tabaci حامل ویروس انجام و واکنش نمونه‌‌های فوق بر اساس میانگین شدت شاخص بیماری 8 هفته پس از مایه‌زنی، زمان ظهور علایم (درصد آلودگی 20 روز پس از مایه زنی) و میانگین جذب در آزمون الیزا 8 هفته پس از مایه زنی مورد ارزیابی قرار گرفت. تنها دو نمونه‌ چروک زرد و تیل زرد تاخیر در ظهور علایم، شاخص شدت بیماری پایین و میزان جذب پایین در آزمون الیزا نشان دادند و بر این اساس مقاوم به ویروس و متحمل به بیماری قلمداد شدند. نمونه‌های زرد خارجی، زرد مشبک درشت و زرد طلایی به دلیل غلظت پایین ویروس در آزمون الیزا و نمونه‌های سیرجان، خاکستری خط دار و کاشفی به دلیل تأخیر در ظهور علایم در گروه نمونه‌های مقاوم به ویروس قرار گرفتند در حالی که نمونه‌های یزدی، زرد طلایی ،سیرجان، زرد معطر و سفید که شاخص شدت بیماری پایین داشتند و علایم خفیف‌تری نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها نشان دادند در گروه متحمل به بیماری قرار گرفتند. سایر نمونه‌های بررسی شده حساسیت بالایی به ویروس نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF REACTION OF SOME IRANIAN MELON ACCESSIONS TO CUCURBIT YELLOW STUNTING DISORDER VIRUS

نویسندگان [English]

  • tayebeh keshavarz 1
  • masoud shams bakhsh 2
  • keramat alah izadpanah 1
چکیده [English]

Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV), a member of the genus Crinivirus (family Closteroviridae), causes considerable losses in cucurbits. Using of the resistant cultivars is a potential option for control of the disease induced by CYSDV. In this research twenty five accessions of Cucumis melo, including local melons, collected from different regions in Iran, were evaluated under controlled conditions for their reaction to Iranian CYSDV isolate, (Bushehr). Inoculations were made at first true leaf-stage with Bemisia tabaci. Assays included mean of disease severity index 6 weeks after inoculation, time of symptoms development (infection percentages 20 days after inoculation) and virus concentration in plant (mean ELISA value 8 weeks after inoculation). Only two accessions Chorook zard and Til zard showed delay in symptom development, low disease severity index and low concentration of the virus. They were considered resistant to the virus and tolerant to the disease. The accessions Zard khareji, Zard moshabbak dorosht, Zard talaee and Sefid because of low concentration of the virus in ELISA and Sirjan and Kashefi because of delay in symptoms development were resistant to virus. Yazdi, Zard talaee, Sirjan, Zard moattar and Sefid had low disease severity index and rated tolerant. Other accessions were highly sensitive to the virus.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance
  • Disease severity
  • ELISA