تشخیص و بیماری زایی قارچ های بیماری زای چمن در فضای سبز شیراز

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در این پژوهش زوال چمن از نظر آلودگی به بیمارگرهای قارچی بررسی گردید. نمونه‌برداری طی سال های 86 تا 88، از مناطق مختلف چمن کاری در سطح فضای سبز شهر شیراز که علائم زردی و زوال داشت، انجام گرفت و عوامل قارچی از برگ و ریشه چمن های آلوده جداسازی و شناسایی شدند، که در بین این عوامل قارچی، عوامل بیماری زای چمن که به میزان بیشتری جداسازی شد، شامل گونه های Fusarium culmorum، F. equiseti، F. solani، F. crookwellense، F. semitectum، F. polyphialidicum وF. sambucinum، Pythium aphanidermatum، P. vexans، P. torulosum،P. oligandrum،P. ultimum var sporangiiferum ،P.deliense ، P.vanterpooli، Bipolaris australiensis، B. sorokiniana، B. cynodontis ،B. spicifera، Curvularia lanuta، Exserohilum rostratum، Rhizoctonia solani  ،R. zeae  و R. spp. دوهسته ای بودند و درصد بیماری زایی گونه های هر جنس با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن مورد بررسی قرار گرفت.گونه F. semitectum در بین گونه های فوزاریوم، Pythium aphanidermatum در بین گونه های پیتیوم، B. sorokiniana در بین شبه جنس های هلمینتوسپوریومی و در بین گونه های Rhizoctonia، R. solani AG2.2IIIB بیشترین درصد بیماری زایی را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION AND PATHOGENICITY OF TURFGRASS-INFECTING FUNGI IN SHIRAZ LANDSCAPE *

نویسندگان [English]

  • F. Barzegar Marvasti 1
  • Z. Banihashemi 2
چکیده [English]

The objective of the present study was to investigate fungal pathogens associated with turfgrass decline in Shiraz parks and other city landscapes. During 2007-2008 numerous samples of turfgrass showing chlorosis and decline were collected from different turfgrass growing regions. Several fungi were isolated from root and leaves of declining turfgrasses. The results showed that the prevalent species were as follows: Fusarium culmorum, F. equiseti, F. solani, F. crookwellense, F. semitectum, F. polyphialidicum, F. sambucinum, Pythium aphanidermatum, P. vexans, P. torulosum, P. oligandrum. P. ultimum var sporangiiferum, P. vanterpoolii,P. deliense , Bipolari australiensis, B. sorokiniana, B. cynodontis, B. spicifera, Exserohilum rostratum, Curvularia lanuta and species of Rhizoctonia solani, R. zeae and binucleate Rhizoctonia species. Pathogenicity test for each species was carried out under greenhouse condition using standard methods. The virulence of the fungal isolates was evaluated and the means of disease incidence were compared using Duncan multiple rang test. Among fungal species recovered, F. semitectum, P. aphanidermatum , R. solani AG2-2IIIB and B. sorokiniana were more pathogenic than others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turfgrass
  • Pathogenecity
  • Pathogenic fungi