ارزیابی واکنش ارقام هندوانه در برابر ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه با استفاده از مایه‌کوبی با سازه عفونت‌زای ویروس

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه (Watermelon chlorotic stunt virus, WmCSV) یکی از ویروس‌های بیماری‌زای مهم در هندوانه در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران است. این ویروس در سال‌های اخیر باعث خسارت‌های سنگینی به محصول هندوانه در مناطق فوق الذکر شده است. در این تحقیق، واکنش 11 رقم تجارتی هندوانه در برابر WmCSV با استفاده از روش مایه‌کوبی با سازه‌ی عفونت‌زای ویروس ارزیابی گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارقام PS (کریمسون سوییت)، Proseed، WLNOOL-201046 و Charlee (چارلستون گری) در برابر WmCSV کمتر حساس بوده و به ترتیب با 4/24، 17/52، 74/67 و 07/74 درصد آلودگی، بهترین واکنش را در برابر آلودگی به این ویروس نشان دادند. در صورتیکه سایر ارقام بعد از مایه‌کوبی با سازه عفونت‌زای ویروس 100% آلوده شدند. علاوه بر این، چهار رقم فوق الذکر از نظر شدت آلودگی با هم متفاوت بودند بطوریکه هندوانه کریمسون سوییت رقم PS علائم خفیف‌تری نسبت به سه رقم دیگر نشان داد. با تولید سازه همسانه‌ی عفونت‌زا WmCSV منبع نامحدودی از این ویروس برای ایجاد آلودگی و ارزیابی واکنش ارقام هندوانه و دیگر گیاهان میزبان ویروس فراهم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of reaction of watermelon cultivars to watermelon chlorotic stunt virus by agroinoculation with an infectious clone of the virus

نویسندگان [English]

  • M. Esmaeili 1
  • J. Heydarnejad 2
چکیده [English]

Watermelon chlorotic stunt virus (WmCSV) is a bipartite begomovirus and one of the destructive watermelon viruses in the south and south-eastern Iran. WmCSV is responsible for huge losses of watermelon production in these regions. In this study, 11 commercial watermelon cultivars from the most current available cultivars were selected and used to evaluate their reaction against WmCSV by agroinoculation method with an infectious clone of the virus. Results showed that cultivar PS of Crimson Sweet watermelon, and Proseed, WLNOOL-201046 and Charlee cultivars of Charleston Gray watermelon are relatively less susceptible to WmCSV with infection rate of 24.4, 52.17, 67.74 and 74.07%, respectively, whereas watermelon plants of the rest of the cultivars were completely susceptible. In addition, four relatively resistant cultivars were differently reacted to WmCSV infection and among them, Proseed cultivar showed the mildest symptoms. The infectious construct is a rapid tool to evaluate the reaction of cultivars and can facilitate the identification of the resistant genetic sources against viral diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • infectious clone
  • resistance
  • watermelon cultivars
  • Watermelon chlorotic stunt virus