نویسنده = عادل پردل
شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های Fusarium sensu lato عامل لکه برگی و پژمردگی بوته‌های موز در جنوب ایران

دوره 58، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 96-108

10.22034/ijpp.2023.2003442.410

عادل پردل؛ کوثر دهقانی؛ امیررضا امیرمیجانی؛ خالد میری


شناسایی و بیماریزایی گونه Alternaria infectoria جدا شده از درختان کهور ایرانی دارای نشانه شانکر در ایران

دوره 58، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 135-140

10.22034/ijpp.2023.1975726.396

شقایق قرهی؛ عادل پردل؛ امیررضا امیرمیجانی؛ هادی درودی؛ محمد ابراهیم فراشیانی


اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه‌های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان‌های مختلف در ایران

دوره 54، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 277-289

10.22034/ijpp.2019.35562

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ دیدیه ترائو؛ امیر میرزدای گوهری؛ علی مومنی


بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان‌های جدید این بیمارگر در ایران

دوره 52، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 67-83

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ سیداکبر خداپرست