معرفی چند آرایه جدید از جنس Septoria برای میکوبیوتای ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

نمونه‌های جنس Septoria روی 45 جنس از 24 تیره گیاهان میزبان بررسی گردیدند. نمونه‌های مورد بررسی شامل نمونه‌های تعیین نام نشده موجود در مجموعه مرجع قارچ‌های وزارت جهاد کشاورزی واقع در بخش تحقیقات رستنی‌های مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و نیز نمونه‌های جدید جمع‌آوری شده بودند. بر اساس نتایج این بررسی تعداد نه آرایه شامل Septoria sp. aff. alhagiae، S. botuliformis، S. bromi var. bromi، S. caricina، S. caricicola، S. eremuricola، S. festucae، S. sigesbeckiae و S. meliae به ترتیب از میزبان‌های Alhagi sp.، Populus sp.، Bromus sp.، Carex depaupertata، C. pendula، Eremurus sp.، Festuca sp.، Siegesbeckia orientalis و Melia azedarachبرای میکوبیوتای ایران جدید هستند که به طور کامل و مصور در این مقاله توصیف شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTRODUCING SOME NEW SPECIES OF Septoria FOR THE IRANIAN MYCOBIOTA

نویسندگان [English]

  • H. AZIMI 1
  • M. ABBASI 2
  • L. L. OSIPYAN 2
  • A. R. JAVADI-ESTAHBANATI 2
چکیده [English]

In an attempt to provide scientific monograph on the genus Septoria Sacc. in Iran, several specimens of Septoria, associated with 45 host plant genera belonging to 24 families were investigated. Most studied materials were dried unidentified herbarium specimens from Mycological Collection of the Ministry of Jihad-e Agriculture (IRAN) located at the Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran. Some newly collected specimens were also studied. Based on our taxonomic study 59 Septoria species were identified. Among identified taxa 9 species were new to Iran. All newly recorded species were described and illustrated by microphotographs and drawings. The nine newly recorded taxa mentioned in current paper are as follow: Septoria sp. aff. alhagiae on Alhagi sp., Septoria botuliformis on Populus sp., Septoria bromi var. bromi on Bromus sp.,Septoria caricinaon Carex depaupertata, Septoria caricicola on Carex pendula, Septoria eremuricola on Eremurus sp., Septoria festucae on Festuca sp., Septoria sigesbeckiae on Siegesbeckia orientalis and Septoria meliaeon Melia azedarach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anamorphic fungi
  • Morphology
  • Biodiversity
  • Taxonomy