نویسنده = سید اکبر خداپرست
اولین گزارش گونه Pseudoidium neolycopersici عامل سفیدک‌پودری گوجه‌فرنگی بر پایه شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی در ایران

دوره 51، شماره 3، مهر 1394، صفحه 385-390

مهدی داوری؛ کوثر شریفی؛ سید اکبر خداپرست؛ محمود باقری خیرآبادی


جنس Leveillula روی گیاهان تیره Asteraceae در ایران

دوره 46، شماره 2، دی 1389، صفحه 121-134

سید اکبر خداپرست؛ مهرداد عباسی؛ سحر صمدی؛ فاطمه فتحی


تنوع مورفولوژی و قدرت بیماری‌زایی جدایه‌های مختلف Cryphonectria parasitica عامل بیماری سوختگی شاه‌بلوط در استان گیلان

دوره 45، شماره 1، دی 1388، صفحه 45-61

الهام قزی؛ سید اکبر خداپرست؛ مصطفی نیک نژاد کاظم پور