نویسنده = حشمت اله رحیمیان
اولین گزارش ویروس رگبرگ توته ایمرکبات (CVEV)از ایران

دوره 51، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 107-110

سحر نوری؛ اکبر دیزجی؛ حشمت اله رحیمیان


اولین گزارش Rhizoctonia oryzae در ذرت از ایران

دوره 48، شماره 2، آذر 1391، صفحه 288-289

تلماه تلمادره‌ای؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان؛ امیر رضازاده


بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران

دوره 45، شماره 3، دی 1388، صفحه 213-227

مهدی رستمی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ حشمت اله رحیمیان؛ وحید خسروی