کلیدواژه‌ها = قارچ
ارزیابی فنوتیپی و مولکولی مقاومت به بیماری زنگ سیاه در برخی از ارقام تجاری و لاین-های امیدبخش گندم

دوره 57، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 109-126

10.22034/ijpp.2021.530981.355

علی عمرانی؛ رامین روح پرور؛ سعید اهری زاد؛ منوچهر خدارحمی؛ محمود تورچی


بررسی تعامل بین نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum روی برخی ارقام خیار تحت شرایط گلخانه

دوره 56، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 344-335

10.22034/ijpp.2021.244373

مهدی محمدیان سرچشمه؛ سعید رضائی؛ ابراهیم شکوهی؛ علیرضا ایرانبخش


بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان

دوره 51، شماره 3، مهر 1394، صفحه 321-338

بیژن آقاپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمدعلی آقاجانی؛ محمد جوان نیک خواه


بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 41-50

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت؛ بابک ربیعی


گزارشی در مورد سیاهک‌های ایران

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 107-112

مهرداد عباسی؛ کلمن ونکی؛ سحر صمدی؛ سید علیرضا اسمعیل‌زاده حسینی


جنس Leveillula روی گیاهان تیره Asteraceae در ایران

دوره 46، شماره 2، دی 1389، صفحه 121-134

سید اکبر خداپرست؛ مهرداد عباسی؛ سحر صمدی؛ فاطمه فتحی