دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، دی 1389 

مقاله کوتاه پژوهشی

بررسی درون شیشه‌ای کارایی Acibenzolar-S-methyl بر مهار بیماری سوختگی آتشی در سیب رقم Golden delicious

صفحه 275-278

فریدون شاهینی سوق؛ منصوره کشاورزی؛ نادر حسن زاده؛ مجید هاشمی؛ حمید عبدالهی؛ مهیار طاووسی


گزارش کوتاه

اولین گزارش قارچ Lecanicillium lecanii و فرم جنسی آن روی بالشک دراز اندام، از ایران

صفحه 279-280

سکینه نعیم امینی؛ حبیب عباسی پور؛ سیروس آقاجان زاده؛ عباسعلی زمانی