نویسنده = رضا مستوفی زاده قلمفرسا
تعداد مقالات: 3
1. دامنه‌ی میزبانی جمعیت‌های مختلف زنگ برگی گندم در ایران

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 305-316

زهرا نعمتی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ علی دادخدایی؛ رحیم مهرابی؛ برایان استفنسن


2. بازنگری جدایه‏های Phytophthora parsiana با استفاده از چندشکلی ساختاری تک‏رشته‏ی دی‏اِن‏اِی ریبوزومی

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 317-335

زهرا میرسلیمانی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا