اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جعفر ارشاد

بیماری شناسی گیاهی (گرایش قارچ شناسی) استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

djafarershadhotmail.com
021222403012-16

سردبیر

ضیاالدین بنی هاشمی

بیماری شناسی گیاهی و بیماریهای گیاهی خاکزاد استاد، دانشگاه شیراز

ziabanishirazu.ac.ir
07132286154

اعضای هیات تحریریه

مسعود شمس بخش

ویروس شناسی گیاهی ملکولی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/Schools/agr/Academic_Staff/~shamsbakhsh
shamsbakhshmodares.ac.ir
02148292274

محمد جوان نیک خواه

قارچ‌شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/member/nikkhah.aspx utcan.ut.ac.ir/member/nikkhah.aspx
jnikkhahut.ac.ir
02632818705

سید اکبر خداپرست

قارچ شناسی دانشیار ، دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/khodaparastm/?lg=0
khodaparastguilan.ac.ir
01333690274

مدیر داخلی

زهرا تنها معافی

نماتد شناسی دانشیار، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

zahramaafigmail.com
021222403012-16

اعضای هیات تحریریه

حبیب اله حمزه زرقانی

مدیریت و اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی دانشیار، دانشگاه شیراز

habibzarghaniyahoo.com

اکبر حسینی پور

پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

hosseiniuk.ac.ir


Department of PLant Protection College of Agriculture Shahid Bahonar University of Kerman P.O.Box 76169-14111 Tel: +98- 3433257442 Fax: +98 -3433257443 Kerman,Iran

مهدی ارزنلو

قارچ شناسی-فیلوژنی و تاکسونومی دانشیار، دانشگاه تبریز

arzanloutabrizu.ac.ir
P.O. Box: 5166614766

علیرضا افشاری‌فر

ویروس شناسی گیاهی دانشیار، دانشگاه شیراز

alirezaafsharifaryahoo.com


PhD student and Assoc. Prof. and Prof. of Plant Virology Research Center, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran