مدیر مسئول


جعفر ارشاد استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

بیماری شناسی گیاهی (گرایش قارچ شناسی)

  • djafarershadhotmail.com
  • 021222403012-16

سردبیر


ضیاالدین بنی هاشمی استاد، دانشگاه شیراز

بیماری شناسی گیاهی و بیماریهای گیاهی خاکزاد

  • ziabanishirazu.ac.ir
  • 07132286154

اعضای هیات تحریریه


مسعود شمس بخش دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

ویروس شناسی گیاهی ملکولی

اعضای هیات تحریریه


محمد جوان نیک خواه استاد، دانشگاه تهران

قارچ‌شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان

اعضای هیات تحریریه


سید اکبر خداپرست دانشیار ، دانشگاه گیلان

قارچ شناسی

مدیر داخلی


زهرا تنها معافی دانشیار، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

نماتد شناسی

  • zahramaafigmail.com
  • 021222403012-16

اعضای هیات تحریریه


حبیب اله حمزه زرقانی دانشیار، دانشگاه شیراز

مدیریت و اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی

  • habibzarghaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


اکبر حسینی پور دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی

اعضای هیات تحریریه


مهدی ارزنلو دانشیار، دانشگاه تبریز

قارچ شناسی-فیلوژنی و تاکسونومی

  • arzanloutabrizu.ac.ir
  • P.O. Box: 5166614766

اعضای هیات تحریریه


علیرضا افشاری‌فر دانشیار، دانشگاه شیراز

ویروس شناسی گیاهی