شماره جاری: دوره 56، شماره 3، پاییز 1399 

6. ژن‌های مقاومت به بیماری سفیدک سطحی سیب در ژنوتیپ‌های وحشی سیب ایران

صفحه 319-328

10.22034/ijpp.2020.241966

بهرام شریف نبی؛ مهدی جمالوند؛ پریسا رحیمی تمندگانی؛ فریبا قادری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2774-0006

بانک ها و نمایه نامه ها