شماره جاری: دوره 56، شماره 2، تابستان 1399 

2. بررسی واکنش هفت اکوتیپ‏ یونجه (Medicago sativa L.) نسبت به نماتد ساقه و پیاز (Ditylenchus dipsaci)

صفحه 153-162

فرزاد مرادی؛ حجت اله مظاهری لقب؛ لیلا کاشی؛ سید سعید موسوی


8. Identification of Cotton leaf curl Multan virus, a new threating Begomovirus in Iran

صفحه 217-218

نادیا مشرف؛ سعید تابعین؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ جیان پائولو آکوتو


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2774-0006

بانک ها و نمایه نامه ها