شماره جاری: دوره 56، شماره 3، پاییز 1399 

6. ژن‌های مقاومت به بیماری سفیدک سطحی سیب در ژنوتیپ‌های وحشی سیب ایران

صفحه 319-328

بهرام شریف نبی؛ مهدی جمالوند؛ پریسا رحیمی تمندگانی؛ فریبا قادری


گزارش کوتاه

7. قارچ‌های همراه با زوال درختان بلوط در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 329-333

ناصر امانی فر؛ رسول زارع؛ علی رضا جوادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2774-0006

بانک ها و نمایه نامه ها