شماره جاری: دوره 55، شماره 3، زمستان 1398 

6. شناسایی و ردیابی Phytophthora erythroseptica و دورگ‌های آن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

صفحه 243-259

بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ آزاده حبیبی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2774-0006

بانک ها و نمایه نامه ها