بررسی گروههای سازگار میسلیومی در جمعیت‌های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تنوع جمعیت Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی ساقه و طوقه در کلزا و آفتاب گردان با استفاده از گروه های سازگار میسلیومی تعیین شد. از بین 355 جدایه بررسیشده،64 گروه سازگار میسلیومی تشخیص داده شد که 52% آنها تک عضوی بودند. از بین گروه های سازگار تک عضوی 64% جدایه های تک عضوی مربوط به شمال و بقیه 36% به شمال غرب کشور تعلق داشتند. نتایج حاصله نشان داد که تفاوت معنی داری ما بین گروه های سازگار رویشی در جمعیت های این قارچ در شمال و شمال غرب کشور در سرعت رشد کلنی، تعداد سختینه، وزن خشک سختینه ها و بیماریزایی  جدایه های مورد مطالعه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MYCELIAL COMPATIBILITY GROUPS IN POPULATIONS OF SCLEROTINIA SCLEROTIORUM (LIB.) DE BARY, THE CAUSAL AGENT OF SCLEROTINIA ROT OF OILSEED CROPS IN NORTH AND NORTHWEST OF IRAN٭

نویسندگان [English]

  • H. IRANI
  • M. JAVAN-NIKKHAH
  • A. HEIDARI
  • A.Ş. İBRAHİMOV
چکیده [English]

In this study population variability of Sclerotinia sclerotiorum, the causal organism of Sclerotinia stem and stalk rot of canola and sunflower, respectively, was determined by mycelial compatibility grouping (MCG). Among 355 isolates tested, 64 MCGs were identified, and  single–isolate mycelial compatibility groups, 64% and 36% were obtained from the North and NorthWest of Iran, respectively. The results showed that highly significant differences (P<0.001) were observed in growth, number of sclerotia, weight of sclerotia and aggressiveness among MCG’s of North and Northwest of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sclerotinia rot
  • population variability
  • genetic variation