تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی خیار گلخانه‌ای در استان فارس*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فیلودی یکی از بیماری های اقتصادی کشت های گلخانه ای خیار در ایران می باشد. عامل فیلودی خیار گلخانه ای در لارستان فارس به وسیله سس از خیار گلخانه ای به پروانش و بادنجان انتقال داده شد. برای مقایسه فیتوپلاسمای عامل فیلودی خیار گلخانه ای با فیتوپلاسمای عامل فیلودی اطلسی که در لارستان جمع آوری شده بود و سه فیتوپلاسمای متعلق به گروه زردی مینا در ایران شامل عامل فیلودی کلزا و فیتوپلاسما های همراه با زنجرک هایMacrosteles levis  وPsammotettix striatus که در گلخانه در پروانش نگهداری می شدند این فیتوپلاسما ها همراه با فیتوپلاسمای عامل فیلودی خیار گلخانه ای به وسیله پیوند جانبی به بوته های پروانش جوان و هم سن انتقال داده شدند. بر اساس علائم بیماری در پروانش، فیتوپلاسمای عامل فیلودی خیار گلخانه ای با فیتوپلاسمای عامل فیلودی اطلسی شباهت داشت ولی از فیتوپلاسماهای گروه زردی مینا متفاوت بود. در آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از جفت آغازگرP1/P7  ، واکنش خیارگلخانه ای و اطلسی دارای علائم در طبیعت ، بادنجان و پروانش های مایه زنی شده و دارای علائم در شرایط گلخانه مثبت بود. آزمون چند شکلی طولی قطعات برشی(RFLP) محصولPCR  با جفت اغازگرP1/P7 نشان داد که فیتوپلاسماهای عامل فیلودی خیار گلخانه ای و اطلسی از یکدیگر قابل تشخیص نیستند ولی از سایر فیتوپلاسماهای مورد مطالعه متفاوتند. جستجو با برنامه بلاست ، آنالیز فیلوژنتیکی و در صد تشابه نوکلئوتیدی نشان داد که فیتوپلاسمای عامل فیلودی خیار گلخانه ای متعلق به گروه ار ان ای ریبوزومی جاروک بادام زمینی(16SrII) می باشد . همین بررسی های مولکولی نشان داد که فیتوپلاسمای عامل فیلودی خیار گلخانه ای با وجود تعلق به گروه جاروک بادام زمینی از فیتوپلاسمای عامل جاروک لیموترش وفیتوپلاسماهای عامل جاروک یونجه فارس و یزد، دیگر اعضای مهم و اقتصادی گروه جاروک بادام زمینی د ر ایران، متفاوت است. در گزارش حاضر برای اولین بار خیار گلخانه ای به عنوان میزبان گروه فیتوپلاسمایی جاروک بادام زمینی معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BIOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF A PHYTOPLASMA ASSOCIATED WITH GREENHOUSE CUCUMBER PHYLLODY IN FARS PROVINCE*

نویسندگان [English]

  • H. DEHGHAN
  • M. SALEHI
  • A. KHANCHEZAR
  • H. AFSHAR
چکیده [English]

Greenhouse cucumber phyllody (GCP) is an economically important disease in Iran. Agent of GCP from Larestan (Fars province) was transmitted from greenhouse cucumber to periwinkle and eggplant using dodder inoculation. Agents of phyllody of greenhouse cucumber, petunia, rapeseed, and  phytoplasmas associated with Macrosteles levis and Psammottetix striatus leafhoppers, all maintained and propagated  in periwinkle, were graft transmitted to young periwinkle plants of the same age for symptomatological  differentiation. On the basis of disease symptoms in periwinkle, GCP phytoplasma was not differentiated from Petunia phyllody (PP) phytoplasma but was differentiable from the other phytoplasma strains used in this study. Restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis of P1/P7 primed PCR products showed that GCP phytoplasma is not differentiable from PP phytoplasma but different from phytoplasmas associated with rapeseed phyllody and those found in the leafhoppers. Sequence homology and phylogenetic analyses of 1800 bp of  rRNA operon identified GCP phytoplasma as a member of  peanut witches' broom phytoplasma group(16SrII). On the basis of the same molecular analyses GCP phytoplasma was differentiable from the Fars and Yazd alfalfa witches' broom phytoplasmas and the phytoplasma associated with lime witches' broom disease, the three economically important phytoplasma diseases in Iran , all  from peanut witches' broom phytoplasma group.  Greenhouse cucumber is reported for the first time as a new natural host for the peanut witches' broom phytoplasma group.