تأثیر تراکم‏های مختلف نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica بر پیشرفت بیماری و تولید ترکیب‏های ثانویه در گیاه همیشه بهار،Calendula officinalis

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

گیاه همیشه بهار Calendula officinalis به علت داشتن ترکیب‏های دارویی متنوع در صنایع داروسازی حائز اهمیت می‏باشد. در این پژوهش٬ اثر مایه‏زنی نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica در هفت سطح مختلف (صفر، 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2 و 5 تخم و لارو /گرم خاک) روی شاخص‏های رشد این گیاه و تکثیر نماتود ارزیابی گردید. نود روز پس از مایه‏زنی، مقدار ترکیبات شیمیایی کوئرستین، کامپفرول و اسید یورسولیک در گیاهان آلوده اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش تراکم مایه‏زنی میانگین فاکتورهای رشد گیاه به طور معنی‏داری کاهش یافت. فاکتور تولیدمثل نماتود با سطوح مختلف جمعیّت رابطه معکوس داشته و بالاترین فاکتور تولیدمثل در کمترین سطح از جمعیّت نماتود یعنی سطح 5/0 تخم و لارو مشاهده گردید. سنجش ترکیب‏های فلاونوییدی و تری‏ترپنوییدی، کوئرستین و یورسولیک اسید عصاره گل‏های گیاه همیشه بهار حاکی از افزایش این ترکیب‏ها در گیاهان آلوده نسبت به شاهد (بدون نماتود) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different inoculum densities of root-knot nematode, Meloidogyne javanica on progress of disease and production of secondary compounds in pot marigold, Calendula officinalis

نویسندگان [English]

  • Z. Alijani 1
  • M. Olia 2
  • B. Sharif nabi 1
  • K. Jaimand 1
چکیده [English]

Marigold, Calendula officinalis, due to having various medicinal compounds is of high importance in pharmaceutical industry. In the present research, the influence of different initial inoculum levels of Meloidogyne javanica (0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 and 5.0 eggs and second stage juveniles/g. soil) on growth parameters of pot marigold and nematode reproduction was investigated. 90 days after nematode inoculation, the chemical compounds quercetin, kaempferol and ursolic acid were measured in infected plants. The results showed that with increasing the initial nematode population, the means of plant growth factors significantly decreased. In addition, nematode reproduction factor was inversely related to the levels of population and the highest reproduction factor was observed with the lowest nematode population. Results of analysis and comparison of chemical compounds of infected and healthy plants, showed that flavonoid and triterpenoid compounds namely quercetin and ursolic acid were increased in the nematode infected plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flavonoid and triterpenoid compounds
  • HPLC
  • Medicinal plants
  • Meloidogyne javanica
  • Pot marigold