ارزیابی حساسیت برخی از درختان چوبی و ارقام انگور به Neofusicoccum parvum و Diplodia seriata همراه با زوال انگور در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مطالعه 10 رقم انگور شامل: یاقوتی سیاه، عسکری زرقان، خلیل بوانات، بی‌دانه قرمز قزوین، بی‌دانه سفید قزوین، یاقوتی سفید، ریش بابا، رطبی، سیاه سی سخت و سیاه و هم‌چنین 14 گونه درخت شامل: هلو، سیب، زردآلو، بید، چنار، انجیر، سنجد،نارون، اقاقیا، توت، پسته، بادام، زبان گنجشک و انار انتخاب و از نظر میزان آلودگی به دو گونه Neofusicoccum parvum و Diplodia seriata که از درختان انگور با علائم زوال در ایران جداسازی شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند. عمل مایه‌زنی با قرار دادن یک بلوک میسلیومی چهار میلی‌متری از محیط کشت هفت روزه جدایه‌ها در زخم‌های مصنوعی ایجاد شده در قلمه‌های ریشه‌دار شده انگور و شاخه‌های درختان به ترتیب در شرایط گلخانه‌ای و مزرعه‌ای انجام شد. علائم خارجی بیماری و طول لکه‌های ایجاد شده بعد از چهار ماه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده D. seriata در همه تیمارها، لکه‌های کوچک‌تری را نسبت بهN. parvum  ایجاد نمود هر چند که نسبت به شاهد تفاوت معنی‌داری را نشان داد. بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین لکه‌های تولید شده توسط هر دو گونه به ترتیب بر روی ارقام یاقوتی سیاه و سیاه دیده شد. بر اساس نتایج به دست از مایه‌زنی درختان در شرایط مزرعه‌ای، هر دو گونه کوچک‌ترین لکه‌ها را روی انار ایجاد کردند. در این خصوص بزرگ‌ترین لکه‌های ایجاد شده توسط N. parvum و D. seriata به ترتیب روی شاخه‌های پسته و سیب دیده شد. به‌طور کلی این مطالعه نشان داد که وجود D. seriata و N. parvum در پوشش گیاهی و باغ‌های نزدیک به تاکستان‌ها، به عنوان یک میزبان متناوب، می‌تواند سلامتی باغ‌های انگور را تحت تأثیر قرار دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF SUSCEPTIBILITY OF SOME WOODY TREES AND GRAPEVINE CULTIVARS TO Neofusicoccum parvum AND Diplodia seriata ASSOCIATED WITH GRAPEVINE DECLINE IN IRAN

نویسنده [English]

  • H. MOHAMMADI
چکیده [English]

Ten grapevine cultivars include of “Yaghuti Siah”, “Askari Zarghan”, “Khalil Bavanat”, “Bidane Ghermez Ghazvin”, “Bidane Sefid Ghazvin”, “Yaghuti Sefid”, “Rish Baba”, “Rotabi”, “Siah Sisakht”, “Siah” and 14 trees include of pistachio, almond, peach, apple, apricot, willow, sycamore, fig, service, elm, acacia, mulberry, ash and pomegranate were evaluatedto infection by Neofusicoccum parvum and Diplodia seriata which were isolated from grapevines showing decline symptoms in Iran. Artificial inoculations were made on rooted cuttings of grapevine and trees branches in the greenhouse and field conditions respectively. Data were collected by recording the external symptoms and length of the resulting necrosis 4 months later. Based on the pathogenicity tests on grapevine cultivars both species gave the longest and the smallest lesions on “Yaghuti Siah” and “Siah” cultivars respectively. Based on the pathogenicity tests on the trees in the field, N. parvum and D. seriata gave the least lesions on pomegranate. In this regards N. parvum produced the longest lesions on pistachio while D. seriata caused the longest lesions on apple. Generally, this study indicated that the presence of trunk pathogens such as D. seriata and N. parvum in native vegetation and orchards planted in close proximity to vineyards, as an alternative hosts and potential source of inoculum, may affect the health of the vineyards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Botryosphaeriaceae
  • Pathogenicity test
  • Vine
  • Woody plants