بررسی تأثیر تنش خشکی بر بقای نماتودهای مولد زخم ریشه غلات (Pratylenchus neglectus و P. thornei) در آزمایشگاه، گلخانه و شرایط طبیعی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

گونه های Pratylenchus neglectus و P. thornei نماتودهای رایج مولد زخم ریشه در مزارع گندم آبی و ذرت منطقه مرودشت (فارس) هستند. غیرفعال شدن این نماتودها در شرایط وقوع تنش خشکی و فعالیت مجدد در شرایط مساعد، یک راه‌کار بسیار مهم برای بقای آنها محسوب می‏شود. در این تحقیق، تأثیر تنش خشکی بر بقاء نماتودهای مولد زخم ریشه در شرایط آزمایشگاه، گلخانه، میکروپلات و مزرعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه در آزمایشگاه نشان داد زمانی که خاک خشک دارای نماتدهای غیرفعال، مرطوب شود و به مدت 72 ساعت در دمای °C25 باقی بماند، بیشترین درصد نماتودها فعال می‏شوند. در گلخانه بعد از چهار ماه، 3/86% نماتودهای گونه P. neglectus در لایه چهار سانتی متری خاک هواخشک زنده ماندند. در شرایط میکروپلات طی مدت هشت ماه، جمعیت دو گونه درون خاک بدون دریافت بارندگی تغییرات زیادی نداشته ولی در حالت دریافت بارندگی به شدت کاهش نشان داد. در شرایط مزرعه، تمام مراحل زندگی نماتد توانستند به حالت غیرفعال درآیند. این حالت از نظر حفظ جمعیت و بقای نماتودهای مولد زخم ریشه طی فرآیندهای تابستان گذرانی و زمستان گذرانی در منطقه مرودشت دارای اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF WATER STRESS ON THE SURVIVAL OF COMMON CEREAL ROOT-LESION NEMATODES (Pratylenchus neglectus AND P. thornei), UNDER LABORATORY, GREENHOUSE, MICROPLATS AND FIELD CONDITIONS *

نویسندگان [English]

  • R. GHADERI 1
  • A. KAREGAR BIDEH 2
چکیده [English]

Pratylenchus neglectus and P. thornei are the common root-lesion nematodes in irrigated wheat and corn fields in Marvdasht region, Iran. Quiescence of these nematodes in response to water stress (anhydrobiosis) and their return to active stage in wet condition is their important strategy to survive in dried soil. Anhydrobiotic states and infectivity of these two root lesion-nematodes were studied under laboratory, greenhouse, microplats and field conditions. The laboratory results indicated that the highest percentage of quiescent P. thornei became active after the infested dried soil was wetted and kept at 25 °C for 72 hrs. In the greenhouse, 86.3% of P. neglectus were alive in 4 cm air-dried soil layer after 4 months. In microplats, without rainfall the populations of two species remained constant for eight months; however, in plots that received natural rainfalls, the populations of both species were dramatically decreased. Under field conditions, all stages of nematodes survived in anhydrobiotic state. In general, anhydrobiosis is important in relation to population maintenance and survival of root lesion nematodes during winter and summer in Marvdasht region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survival
  • Plant Parasitic
  • Water stress
  • Anhydrobiosis
  • Pratylenchidae