اولین گزارش سفیدک سطحی Rosa persica بر اثر قارچ Leveillula taurica در ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبه

چکیده

در طی مطالعه و بررسی سفیدک‌های سطحی مربوط به تیره Erysiphaceae در منطقه ابرده (استان خراسان رضوی، مشهد، منطقه ییلاقی ابرده، تابستان 1386) یک گونه رز، با نام علمیRosa persica Michx.ex Juss آلوده به سفیدک پودری جمع‌آوری گردید. علائم ظاهری آلودگی، با چشم غیر مسلح شامل میسلیوم‌های متراکم پنبه‌ای شکل بود که سطوح برگ‌ها و بخش‌هایی از ساقه را آلوده کرده بود. در این نمونه میسلیوم‌ها متراکم و در دو طرف برگ‌ها دیده شدند، کنیدیوم‌ها از دو نوع، کنیدیوم‌های اولیه نیزه‌ای شکل و کنیدیوم‌های ثانویه بیضوی تا استوانه‌ای بودند، ابعاد کنیدیوم‌ها 15-11×48-35 میکرومتر تعیین شد. کاسموتسیوم‌ها کروی با زواید میسلیومی، آسک‌ها با ابعاد 40-30 ×90-67 میکرومتر، حاوی آسکوسپورهایی بیضوی به ابعاد 19-15×35-25 بودند (شکل 1). این قارچ بر طبق منوگراف براون (Braun,U.1987. A Monograph of the Erysiphales) گونهLeveillula taurica (Lev) Arnaud  شناسایی شد که بر اساس منابع موجود این اولین گزارش Leveillulaازروی گیاه رز در ایران است، که از این نظر جالب توجه می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT OF POWDERY MILDEW OF Rosa persica CAUSED BY Leveillula taurica FROM IRAN

نویسنده [English]

  • H. AEEINFAR
چکیده [English]

During the study of Powdery mildew related to Erysiphaceae family from Abardeh region in Mashhad (Khorasan-e-Razavi province), one species of Rose (Rosa persica Michx.ex Juss, Summer 2006) with symptoms of Powdery mildew was collected. The symptoms observed with the naked eye including the dense cottony shape mycelia infected the leaf surfaces as well as some parts of the stem. Mycelia were dense, amphigenous, conidia with two types, primary conidia lanceolate, and secondary conidia ellipsoid to cylindric, 15-11*48-35 µm, chasmothecia with mycelioid appendages, and asci numerous, 67-90*30-40 µm, with 2-spores, 11-20*30-39µm (Fig 1). According to A Monograph of the Erysiphales (Braun,U.1987.A Monograph of the Erysiphales) the fungus was identified as Leveillula taurica (Lev) Arnaud. Based on the literature,  this is the first record of the genus Leveillula on Rosa from Iran.