توسعه دقت و حساسیت روش‌های نوین در ردیابی باکتری Erwinia amylovora در مواد گیاهی با آلودگی‌های پنهان

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

بیماری آتشک با عامل Erwinia amylovora یکی از مهم‌ترین و مخرب‌ترین بیماری‌های خانواده گل‌سرخیان است. روش‌هایی که با سرعت و حساسیت زیاد پاتوژن را ردیابی می‌کنند ابزار مهمی در کنترل بیماری هستند. در این تحقیق حساسیت و دقت چهار روش تشخیصی مختلف بدون غنی‌سازی و به همراه غنی‌سازی مقایسه و ارزیابی گردید. روش کشت روی محیط نیمه انتخابی CCT تا CFU/ml1 باکتری E. amylovoraرا از عصاره گیاه آلوده تشخیص داد اما قادر به ردیابی آلودگی پنهان نبود. با استفاده از غنی‌سازی تشخیص و ردیابی باکتری در آلودگی‌های پنهان امکانپذیر شد. روشLateral flow immuno Chromatography غلظت CFU/ml 105 باکتریدر عصاره گیاه آلوده را شناسایینمود، ولی پس از غنی‌سازی علاوه بر توان ردیابی باکتری در شرایط آلودگی پنهان، دقت تشخیص این آزمون صد هزار برابر یعنی تا CFU/ml 1 افزایش پیدا کرد. روش PCR معمول و PCR آشیانه‌ای با استفاده از آغازگرهای اختصاصی با موفقیت قادر به ردیابی آلودگی پنهان و جمعیت‌های پایین باکتری در حد  CFU/ml1 باکتری در عصاره گیاهی با غنی‌سازی و بدون غنی‌سازی شد. غنی‌سازی تأثیری در افزایش دقت این آزمون مولکولی نداشت هرچند که در ردیابی سلول‌های زنده باکتری بسیار موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARISION AND DEVELOPMENT OF NEW METHOD FOR DETECTION OF Erwinia amylovora IN LATENT INFECTION PLANT MATERIAL *

نویسندگان [English]

  • C. MOSLEMKHANI 1
  • L. SADEGHI 2
چکیده [English]

Fire blight disease caused by Erwinia amylovora is deemed to be one of the most important and devastating disease affecting in Rosacea. Sensitive and rapid detection protocols are important tools in disease control. In this research sensitivity and specificity of four different detection methods with and with out enrichment were evaluated. 1CFU/ml E. amylovora could be detected by selective culture method in infected plant extract but  not in latent infections. However, enrichment was increased the susceptibility of this method to detect E. amylovora in latent infections. Lateral flow immunochromatography detect 105 CFU/ml bacteria in infected plant extract and enrichment made this method to detect latent infections and increased the sensitivity to detect 1CFU/ml bacteria. Using specific primers, the standard and nested PCR were detected 1CFU/ml bacteria in infected plant material .

کلیدواژه‌ها [English]

  • :‌Erwinia‌ amylovora
  • ‌ Detection
  • ‌ PCR
  • ‌ Enrichment
  • ‌ Culture
  • ‌ Lateral‌ flow‌ immunochromatography