روی میخک از ایران (CVMV) اولین گزارش از وقوع ویروس پیسک رگبرگ میخک

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

نویسنده

چکیده

توسط ویروس های بسیاری که برخی اختصاصی گل میخک هستند آلوده (Dianthus caryophyllus) گیاه زینتی میخک می شود. از آنجایی که تکثیر میخک از طریق قلمه صورت م ی گیرد، ویروس ها به سهولت از طریق قلمه های آلوده منتق ل می شوند. به دنبال مشاهد ة نشانه های عمومی آلودگی های ویروسی در گلخانه های میخک شهرستان محلات، درسال ۱۳۸۶ تعداد ۱۴۲ نمونة با علائم مشکوک ویروسی از جمله : پیسه ای شدن، نقاط و لکه های سبز تیرة رگبرگی در بر گ های بالایی، نقاط و لک ه های قرمز مایل به ارغوانی، نکرو ز برگ های پایینی، پیسک خفیف، خراشک، نقوش حلقوی و خطی در برگ های بالایی جم عآوری گردید . نمونه های جمع آوری شده با استفاده از آنتی بادی اختصاصی تهیه شده علیه ۳ ویروس مهم آلوده کنندة میخک: ویروس پیسک Carnation etched ring virus ویروس خراشک حلقوی میخک ، Carnation vein mottle virus (CVMV) رگبرگ میخک در آزمون سرولوژیکی ساندویچ دو طرفه Carnation ring spot virus (CRSV) و ویروس لکه حلقوی میخک (CERV) هلند ) ارزیابی Plant Research International توسط آنتی سرم های چند همسانه ای (تهیه شده از (DAS- ELISA) الیزا شدند. آستانه جذب نمون ه های آلوده، سه برابر میانگین جذب سه چاهک حاوی عصاره گیاه سالم (کنترل منفی ) تعیین شد . از واکنش مثبت CERV و ۳۶ نمونه با آنتی سرم ویروس CVMV میان ۱۴۲ نمونة مورد بررسی ۹ نمونه با آنتی سرم ویروس ویروس واک نش نداشتند . طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق ، از میان ۱۴۲ CRSV داشتند، در حالی که هیچ یک با آنتی سرم آلودگی داشتند ( ۳۶ CERV ۲۵ % به ویروس / ۹ نمونه) و حدود ۳ ) CVMV ۶ % به ویروس / نمونة مورد بررسی، حدود ۳ نمونه) و ۴ نمونه نیز به هر دو ویروس به طور توام آلودگی نشان دادند . بنابراین، با توجه به نتایج آز مون های انجام شده، در نمونه های مورد بررسی محرز گردید، که این اولین گزارش از وقوع CVMV و CERV آلودگی به دو ویروس روی گیاه زینتی میخک از ایران می باشد. البته با توجه به گستردگی علائم ویروسی در گلخانه های میخک CVMV ویروس شهرستان محلات و سنجش تعداد محدودی نمو نه با تنها ۳ ویروس مهم و اختصاصی میخک و درصد پایین آلودگی میخک ها به می توان نسبت به آلودگی گیاه میخک به سایر ویروس های مهم و آلوده کنندة گیاهان زینتی مشکوک بود، که CVMV ویروس نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتری در آینده دارد.

عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT OF Carnation Vein Mottle Virus(CVMV)) INFECTING CARNATION IN IRAN*

نویسندگان [English]

  • H. BAYAT
  • T. GHOTBI
چکیده [English]

Carnation (Dianthus caryophyllus) can be infected by several viruses that some are specific to carnation flowers. Vegetative propagation of carnation, can easily disperse viruses by infectied cuttings. During the year 2007, viral-like symptoms were observed on carnation in Mahallat greenhouses. 142 suspected samples from glass houses, with symptoms of reddish- purple flecks and spots on leaves, necrosis of old leaves, mild mottling, etched and ring patterns of top leaves were collected. Collected samples were tested antisera against three main viruses: carnation vein mottle virus (CVMV), carnation etched ring virus (CERV) and Carnation ring spot virus (CRSV) applying double antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) method. The antisera obtained from Plant Research International of Netherlands. The DASELISA results were considered positive when a absorption was at least three times higher than healthy (negative controls) in triplicate. Samples reacted with CVMV and 36 samples with CERV, any Samples reacted. Of 142 samples tested, 9(6.3%) were infected whit CVMV, 36 (25.3%) samples positive against CERV and 4 samples reacted with both antisera (CERV and CVMV). On the basis of serological results, CVMV was found infecting carnation plants in Mahallat. This is the first report of CVMV infecting carnation in Iran.