تجزیه و تحلیل جدایه‌های Pyricularia oryzae به دست آمده از برنج و علف های هرز با نشانگر rep-PCR و آزمون بیماری‌زایی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 عضو هیئت علمی-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

3 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.

4 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

قارچ Pyricularia oryzae عامل بیماری بلاست و لکه برگی روی برنج و بیش از 50 گونه گیاهی در خانواده Poaceae از جمله محصولات زراعی و علف‌های هرز می‌باشد. برای این پژوهش، نمونه‌برداری در سال 1396 از مزارع برنج در استان‌های گیلان و مازندران انجام شد. بررسی‌های ریخت شناسی نشان داد جدایه‌های به دست آمده از میزبان‌های برنج، چسبک، سوروف، سورگوم وحشی و پاسپالوم متعلق به گونه P. oryzae می‌باشند. نتایج آزمون بیماری‌زایی نشان داد جدایه‌های به دست آمده از هر میزبان روی همان میزبان قدرت بیماری‌زایی بالاتری دارند و روی میزبان‌های دیگر یا بیماری‌زا نبوده، و یا قدرت بیماری‌زایی کمتری دارند. تجزیه و تحلیل خوشه‌ای داده‌های حاصل از انگشت‌نگاری DNA با استفاده از تکنیک مولکولی rep-PCR نشان داد که جدایه‌های به دست آمده از میزبان‌های مختلف در سه دودمان کلونی قرار می‌گیرند. به طور کلی، در هر سه دودمان کلونی شناسایی شده، جدایه‌هایی از میزبان‌های مختلف وجود داشت و ارتباطی بین الگوی باندی با منطقه جمع‌آوری آنها دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Pyricularia oryzae isolates from rice and weeds with rep-PCR marker and pathogenicity

نویسندگان [English]

  • Golzar Ghorbani 1
  • Adel Pordel 2
  • Hossein Saremi 3
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Assistant professor of Baluchestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Iranshahr, Iran
3 Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Pyricularia oryzae is the cause of blast leaf spot disease on rice and more than 50 plant species of crops and weeds in Poaceae family. Sampling was performed in 2017 in rice fields of Guilan and Mazandaran provinces. Morphological studies showed that the isolates obtained from Oryza sativa, Setaria viridis, Echinochloa crus-galli, Sorghum halepense, and Paspalum dilatatum were belonged to P. oryzae. The pathogenicity test revealed that isolates obtained from each host had higher pathogenicity on the same host and were either not pathogenic or less pathogenic on other hosts. Cluster analysis of DNA fingerprinting data using rep-PCR showed that isolates obtained from different hosts were located in three clonal lineages. In general, there were isolates from different hosts in all three identified clonal lineages, and no correlation was found between the similarities of the band pattern with their collection areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lineages
  • genetic diversity
  • weed plants
  • Pyricularia oryzae